Kauza Kramný: největší justiční zločin od roku 1989?

Dnes je to 10 let od smrti Moniky a Kláry Kramných. Proč tento případ nazýváme justičním zločinem?

Dne 30. 7. 2013 byly nalezeny na pokoji 6343 v hotelu Titanic Palace v Egyptské Hurghádě mrtvé Monika a Klára Kramných.

Ještě 30. 7. 2013 se na pokoj 6343  dostavil doktor Mustafa Ibrahim Abdul Al Halim, který prohlédl zemřelé a konstatoval z našeho úhlu pohledu velmi důležitý markant: „Nenašel jsem žádné stopy po škrcení v oblasti krku, žádné stopy pořezání ani bodnutí na těle, žádné stopy násilí po celém těle, žádné zlomeniny končetin. Rty, jazyk a končetiny jsou namodralé. Důvod smrti nemohu určit.“

Média začala spekulovat o příčině smrti, k čemuž přispěl i rozhovor lékaře, který prováděl dne 31. 7. 2013 pitvu zemřelých a který konstatoval:

Následně byla těla repatriována do České republiky, kde dne 9. 8. 2013 proběhla repitva (pitva po pitvě) v Ostravě. Bohužel část párových orgánů již chyběla a zcela chybí inkriminované žaludky.

Celý průběh repitvy je zaznamenán na video, kde se následně zjistilo, že byl v části sestříhán, originál záznamu byl zničen.

Repitva přičinu smrti neodhalila a následně byla těla pochována a dne 14. 8. 2013.Z našeho úhlu pohledu je velmi důležitý další datum a to: 26. 8. 2013, kdy Vrchní komisař, kapitán Mgr. Pavel Tvrdý, provedl záznam o pohovoru s MUDr. Markem Dokoupilem, který prováděl repitvu těl Moniky a Kláry Kramných a který mj. konstatuje:„…Během pitvy nebyla zjištěna žádná poranění ani jiné skutečnosti, který by vedly ke zjištění příčiny smrti.“Důkaz

Dne 31. 10. 2013  Egyptská strana (ministerstvo spravedlnosti) vyšetřování uzavřela prohlášením, že se nejednalo o smrt násilnou, vrátila Petru Kramnému pas a zrušila mu zákaz vycestovat ze země. Důkaz

Kramný běžnou linkou odletěl do ČR. Nebyl z ničeho obžalován.4. listopadu 2013

Pobočka Interpolu v Káhiře v rámci právní pomoci konstatuje: „Podle pitevní zprávy neexistuje podezření ze spáchání trestného činu, egyptská policie se případem Kramný již nezabývá.“

Česká policie intenzivně hledá od srpna do ledna 2014  na pracovišti, domácnosti etc. jed, kterým mohl Kramný manželku a dceru otrávit.

Zásadní zvrat nastává dne 31. 1. 2014, kdy se objevuje pitevní protokol z repitvy, která byla provedena dne 9.8. 2013, tentokrát s datem 31. 1. 2014, kde je uvedena diagnóza smrti: Akutní selhání srdce po úrazu elektrickým proudem.

Dne 14. 2. 2014 vypracovává dnes již zemřelý prof. Ing. Karel Sokanský znalecký posudek, ač by někdy na pokoji 6343 byl, z fotodokumentace ze zcela jiného pokoje znalecký posudek, že je možná vražda el. proudem na tomto pokoji.17. 2. 2014 byl Kramný zadržen Policií ČR a následně dne 18. 2. 2014  obviněn a vzat do vazby.

Dne 17. 2. 2014 je den, kdy byl Petr Kramný naposledy na svobodě.

Z našeho úhlu pohledu je důležitá výpověď v rámci právní pomoci, kterou provádí Statní zastupitelství v Hurghádě a to pana Said Mohamad Said, který uvádí:

  • V hotelu je přítomno přibližně 10 elektroinstalatérů.
  • Jsem si jsitý, že v pokoji č. 6343 neproběhly žádné změny v elektrickém vedení či elektroinstalaci.
  • Každý pokoj se před tím, než je obsazen hosty, kontroluje.
  • Během pobytu Petra Kramného v pokoji nevznikla žádná porucha na elektroinstalaci.
  • Nezaznamenali jsme žádné změny ani poruchy v elektrických zásuvkách v pokoji.
  • V pokoji jsou přítomny dva vypínače, dvě zásuvky, vypínače okrasných nástěnných osvětlení. Vypínače osvětlení balkonu,toalety a předsíně.
  • Zásuvky obsahují plastové krytky, při vytažení síťov zástrčky ze zásuvky se krytky uzavřou.

Proti závěrům repitvy v Ostravě brojí pitvají lékař ​Walid Muhamad Naji, který konstatuje:

Soudně-lékařský posudek z ČR uzavřel věc jako úmrtí způsobené zásahem el. proudu, ale nemá žádné důkazy k tomuto závěru. Zvláště to, že nebyla nalezena místa vstupu a výstupu el. proudu na pitvaných tělech, nebyly nalezeny žádné popáleniny, chybí spazmus svalů nebyly nalezeny patologické změny na srdci a mozku. Je lékařsky známo, že tyto zmíněné nálezy jsou přítomny u pitvy těl při úmrtí v důsledku zásahu el. proudu. Důkaz

Dne 19. 8. 2014 pitvající lékař své vyjádření doplňuje:„
Během pitvy jsme při zkoumání žaludků zjistili přítomnost silného překrvení a drobné podlitiny sliznice. Žaludky neobsahovaly žádné zbytky stravy. Důkaz

Jen doplňuji, že žaludky nebyly nikdy do ČR doručeny.“

Z našeho úhlu pohledu je nejdůležitější závěr pitvajícího lékaře Walid Muhamad Naji, který konstatuje, že k údajné proudové stopě na krku Moniky Kramné se nemůže vyjádřit, jelikož tam v době jeho pitvy nebyla. (pozn.: z medicinského hlediska je vyloučené, aby tam nebyla.)

Z našeho úhlu pohledu je zajímavý další moment a to, že důvěrník STB a otec kauzy „Kramný“ odmítá dát k dispozici vzorky myokardu Moniky a Kláry znalcům obhajoby.

7. 1. 2016 je Kramný odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let. Stěžejním důkazem je inkriminovaná stopa na krku Moniky Kramné a také to, že se přiznal své tetě V. D. v telefonickém rozhovoru, „že mu to všechno vyšlo i v tom Egyptě“.

Takto o rozsudku informovala média:

Následně rozsudek potvrzuje Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší soud, kde jako jeden ze stěžejních argumentů je, že se přiznal, že mu to všechno vyšlo i v Egyptě…

Ústavní soud uvádí, že proces byl spravedlivý.

Odborná veřejnost, a to nejen v ČR, je pobouřena závěry ostravských znalců o příčině smrti elektrickým proudem.

Do hry vstupují Prof. MUDr. Ivo Steiner CSc., z Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, soudní znalec z oboru soudní lékařství a forenzní stomatologie Doc. MUDr. Alexander Pilín, CSc., přednosta soudního lékařství 1. lékařské fakulty v Praze, Doc. Zdeněk Horák (kriminalistika, odvětví Kriminalistika, specializace Forenzní biomechanika), Doc. Ing. Zdeněk Kokeš CSc. (znalec v oboru elektrotechnika) a MUDr. Zdeněk Šňupárek (znalec soudního lékařství), kteří vypracovávají v kauze Kramný znalecké posudky, dle své odbornosti.

Za stěžejní a symbolizující kauzu Kramný je závěr Prof. MUDr. Ivo Steiner CSc, že si znalci obžaloby pletou základní terminologii. Důležitým momentem je stav, že opět důvěrník STB Dvořáček i těmto znalcům odmítá vydat nekroptický materiál pro jejich odborné posouzení.

Spolek Šalamoun je důrazně z různých stran varován, že ve snaze zabránění spravedlnosti a zjištění objektivní pravdy v kauze Kramný bude tento nekroptický materiál zničen, a proto:

Spolek Šalamoun, 21. 7. 2017„Znovu silně akcentujeme naši obavu o zničení či zašantročení nekroptického materiálu, protože shora uvedený postup je postup, se kterým se nikdo nikdy nesetkal, nemá oporu v platné právní úpravě a velmi silně nás vede k přesvědčení, že má zabránit tomu, aby v případě nových znaleckých zkoumání nekroptického materiálu vyšla najevo objektivní pravda, která však s účinkem elektrického proudu na Moniku a Kláru Kramných nebude mít vůbec nic společného.“ (Zdroj)

  • 27. dubna 2017 – poslankyně Parlamentu ČR – Mgr. Jana Černochová

​„Domnívám se, že aktivita MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. nepochybně vyvolává obavu o další osud důkazního materiálu a může dokonce signalizovat snahu o jeho zničení.“Zdroj: Interpelace na ministra spravedlnosti (+ odpověď ministra)

  • 1. června 2017 – právní zástupkyně matky P. Kramného, JUDr. Jana Barvíková

​Žádá Vrchní soud v Olomouci, aby činil veškerá opatření k tomu, aby histologické preparáty byly pečlivě zajištěny tak, aby nedošlo k jejich zničení nebo dokonce ztrátě či jiné další nežádoucí manipulaci, a to pro případ dalšího přezkoumání.Zdroje: Rozsudek Vrchní soudu v Olomouci – V. Čapka (1. června 2016) (str. 81, druhý odstavec)

  • právní zástupkyně Petra Kramného, JUDr. Jana Rejžková

​Obhájkyně Petra Kramného, JUDr. Jana Rejžková žádá Nejvyšší soud České republiky, aby nekroptický materiál byl uložen na jiném pracovišti než je právě ÚSL Ostrava z důvodu jeho zabezpečení před ztrátou nebo zničenímAni jeden soud neučinil nic a nekroptický materiál byl nenávratně zničen ostravským cappo di tutti capi MUDr. Igorem Dvořáčkem, který k podobnému úkonu vůbec nebyl legitimní. (Zdroj)

Dne 29. 11. 2022 začíná obnova řízení u Krajského soudu v Ostravě, kde mj. zaznívá:„

Zničení nekroptických vzorků v případu Kramný je aktem přiznání pochybení ostravského Ústavu soudního lékařství,“ říká profesor Šteiner

Dále :

U soudu byl přehrán záznam telefonátu Kramného. Ukázalo se, že přepis hovoru si policejní kapitán Kubiena „vymyslel“

Krajský soud v Ostravě, přestože skupina expertů vyvrátila hypotézu obžaloby o smrti Moniky a Kláry Kramných elektrickým proudem, zamítá.Jedním z argumentů je, že závěry znalců nejsou jednoznačné, což níže můžete posoudit sami.
Je to jen velmi velmi drobný výčet pochybení a zejména zásadních pochybností o smrti Moniky a Kláry Kramných na pokoji 6343 v egyptské Hurghádě.

Kdo by měl zájem o další pochybnosti a spisový materiál tak je zpracován zde.

Stěžejním argumentem obžaloby byla skutečnost, že náhlé úmrtí dvou zdravých lidí je vždy smrt násilná. Nikdo nemá tušení, že v egyptské Hurghádě zemřely za těch 10 let již další desítky lidí, ale nikdy se nepodařilo zjistit příčinu smrti.

Chápeme laickou veřejnost, že Kramný málo brečel (brečel dostatečně, ale v TV to bylo vystříhnuto), či „divně koukal“. S tím lze souhlasit, ale fakta o vraždě elektrickým proudem hovoří zcela jasně a kategoricky.

Žádná vražda elektrickým proudem se dne 30. 7. 2013 na pokoji 6343 nestala a stát ani nemohla.

Myslíte, že se vám to stát nemůže?

Vítejte v právním státě.

Václav Peričevič

Spolek Šalamoun

Napsat komentář