Petr Kramný – usnesení o zamítnutí návrhu na obnovu řízení

Krajský soud v Ostravě vypracoval usnesení o zamítnutí návrhu na obnovu řízení v trestní věci Petra Kramného.

Úvodem je nutno poznamenat, že senát předsedkyně JUDr. Šárky Skalské vedl řízení o obnově řízení korektně, ve snaze vyhovět stranám a protokol o veřejném zasedání s výpověďmi znalců je přesný až doslovný. 

Oproti tomu usnesení o zamítnutí obnovy je naprosto plytké, vágní a v podstatě bez hodnotících úvah. Usnesení má 22 stran, které však rekapituluje co v řízení o obnově řízení proběhlo.


Vlastní závěry soudu jsou pouze a výhradně v bodech 18. a 19. na straně 22, kde se uvádí:

Usnesení KS v Ostravě

K jednotlivým závěrům soud „nemá pochybnosti o vysoké odbornosti, erudovanosti a zkušenosti znalců, ale tito znalci prezentují tvrzené skutečnosti jako svůj názor, a to odborný názor, který navíc není založen na žádné skutkové okolnosti, která by v původním řízení nebyla známa a vyšla najevo teprve dodatečně„.

Je nutno uvést, že znalecké posudky v odvětví patologické anatomie a forenzní biomechaniky nebyly v původním řízení vůbec zadány, natož provedeny a jedná se o skutečnosti nové, soudu dříve neznámé ( srov. § 278 tr.ř. „vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině„).

Dále je nutno uvést, že znalecké posudky znalců obhajoby splňují veškerá základní a zákonná kritéria znaleckých posudků, na rozdíl od tzv. revizního znaleckého posudku. Detail viz níže.

Jak jsem plédoval, za bohatou praxi znalců a vypracovaných v součtu skoro 10.000 znaleckých posudků se dosud nestalo, že by jakýkoliv soud označil jejich závěry za jejich názor. Jistě chápete proč se tomu stalo prvně v případě Petra Kramného.

Daleko závažnější jsou závěry soudu, že „obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem, který zakládá výjimku z důsledků, jež se jinak pojí s právní moci rozhodnutí, a proto je připuštěna zásadně ve výjimečných případech„. Není nám znám pramen hodnotících úvah KS v Ostravě, ale že je obnova řízení povolena jen ve výjimečných případech, jistě nevychází z platného trestního řádu a ustálené judikatury, protože ten nic takového neuvádí.

Dále se v napadeném usnesení uvádí „závěry znalců, kteří v dané trestní věci na žádost obhajoby vypracovali nové znalecké posudky, nejsou zcela kategorické, jsou odborným názorem těchto znalců a vycházejí právě z určitého izolovaného posouzení skutečností“.


Můžete si poslechnout hodnocení znalců po osvědčení znaleckého posudku před soudem. Zda se Vám zdají, či nezdají být kategorické, nechám na Vašem uvážení. 

doc. Ing. Zdeňek Horák, Ph.D., znalec z odvětví forenzní biomechaniky
MUDr. Zdeňek Šňupárek – znalec v odvětví soudního lékařství
doc. MUDr. Alexandr Pilin, CSc. – soudní znalec v odvětví soudního lékařství
prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. – znalec v odvětví patologická anatomie se zaměřením na myokard a cévy

V napadeném usnesení se dále uvádí: „Soud však nemůže určité důkazy vytrhnout z kontextu a hodnotit je izolovaně, ale musí veškeré provedené důkazy hodnotit komplexně. Proto soud dospěl k závěru, že ani nově předložené znalecké posudky v žádném případě nenarušují řetězec nepřímých důkazů, na jejichž základě byl odsouzený Petr Kramný pravomocně odsouzen.

Ve světle všech skutečností, se znalostí věci a spisového materiálu je nutno konstatovat, že (a ostatně napadené usnesení se o tom i zmiňuje) stěžejním řetězcem důkazů jsou:

  1. Rozhovor s tetou V.D., na základě kterého nalézací soud dospívá k závěru, že se Kramný přiznal své tetě, že „mu to všechno vyšlo i v tom Egyptě“. Soud v této souvislosti uvádí: „V případě telefonního hovoru odsouzeného s tetou V. D. dne 22. 11. 2013 (hovor přehráván jako čtvrtý v řadě) je třeba uvést, že v případě tohoto hovoru, trvajícího více než 32 minut, byla skutečně použita v rámci přepisu formulace … „že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptě …“ a toto sdělení takto konkrétně v hovoru nezaznělo.

Není to první zfalšovaný důkaz v této kauze

Jistě pamatujete na padělek srdcí Moniky a Kláry, na kterých se znalci obžaloby snažili demonstrovat účinek elektrického proudu. Jistě si pamatujete záměnu histologického preparátu č. 21 a řadu dalších. V tomto směru je kauza Kramný naprosto unikátní.

Stav české justice

V totožném napadeném usnesení se dále uvádí – „Pokud uvedené slovní spojení použité v přepisu tohoto telefonního hovoru bylo následně použito v jednotlivých rozhodnutích soudů a mohlo být vyloženo jiným způsobem, rozhodně však pro celý komplex nepřímých důkazů není podstatnou okolností, která by rozhodla o vině odsouzeného„. Je to takový učebnicový důkaz toho, že stěžejní část odposlechu se naprosto žádný soud neobtěžoval poslechnout a jen zcela mechanicky opsal zfalšovanou část od kpt. Kubieny. Jen pro úplnost dodávám, ať má každý občan ČR představu o stavu české justice, větu, kterou Kramný nikdy neřekl mechanicky a nepravdivě opsal do svých rozhodnutí Krajský soud v Ostravě, Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší soud v Brně.

Jistě proto chápete, proč nemohla být obnova povolena.

Titulek bulvárního deníku z vyhlášení rozsudku.

2. Druhým a posledním nepřímým důkazem v řetězci je tzv. revizní znalecký posudek, dnes již naštěstí zaniklého znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice a.s., pod vedením naštěstí již zaniklého znalce doc. Františka Vorla. 


Soud v této souvislosti uvádí:
„Již v původním trestním řízení totiž obhajoba v rámci hlavního líčení předložila znalecké posudky prof. MUDr. Štefana, MUDr. Igora Farkaše, MUDr. Radka Matlacha a Ing. Jiřího Stanislava Kalivody, kterými se následně zabýval přibraný znalecký ústav.

Právní stát

Petr Kramný je odsouzen na základě tzv. revizního znaleckého posudku, dnes již neexistujícího znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice a.s., kdy tento naprosto stěžejní důkaz-posudek vykazuje tyto fatální vady:

 a) znalecký posudek, který vypracoval tento znalecký ústav, neobsahuje znaleckou doložku;  

b) znalecký posudek nese špatné označení znaleckého subjektu;  

c) znalecký posudek má znaleckou pečeť jiného znaleckého ústavu;  

d) znalecký posudek vůbec neobsahuje osobu zpracovatele;  

e) znalecký posudek je podepsán osobami, které v době zpracování tohoto znaleckého posudku podle výpisu z obchodního rejstříku neměli podpisové právo za znalecký ústav;  

g) u soudu znalecký posudek obhajovala osoba bez jakéhokoliv pověření za znalecký ústav vystupovat. 


Dle našeho názoru tři esenciální podmínky pro vznik znaleckého ústavu, tedy: 

a) konstitutivní rozhodnutí ministra spravedlnosti 

b) zapsání do Ústředního věstníku ČR 

c) stejnopis rozhodnutí vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích nebyly splněny a je zásadní otázkou, zda de iure a i de facto vůbec tento znalecký ústav vznikl?

Kamarád-důvěrník STB Dvořáček

Mám pocit, že se podobných „šmejdů“ nikdy společnost nezbaví. (pozn. autora)

Dnes již neexistující „znalecký ústav“ oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice a.s., byl osloven z toho důvodu, že se jedná o zvlášť závažný případ, hodný vědeckého posouzení s tím, že se tento znalecký ústav na podobné případy specializuje.


Jedná se opět o zcela zavádějící závěr, protože tento znalecký ústav, který sám konstatuje, že vznikl v roce 2011, avšak zcela záhadné potvrzení o zápisu do orientačního seznamu znaleckých ústavů získal až v roce 2012, se před případem Petra Kramného zabýval pouze 3 znaleckými posudky a to ve zcela bagatelních věcech, kde horní hranice trestní sazby přečinu nepřesáhla 5 let.

Je nutno zásadně zdůraznit, že předchozí znalecké posudky, které tento „znalecký ústav“ vypracoval na žádost Okresního soudu v Příbrami (2 T 132/2008), Obvodního soudu pro Prahu 5 (3 T 17/2014) a opět Okresního soudu v Příbrami (2 T 44/2016) jsou již subjektem zadavatele bagatelní trestní věci a historicky první vyšší soud než okresní a obvodní, který tento znalecký ústav oslovil byl právě Krajský soud v Ostravě ve věci právě 50 T 5/2015 ods. Petra Kramného, což je informace se zásadní vypovídací hodnotou.

Odborník doc. Vorel?

Osoba, která se podílela na vyhotovení znaleckého posudku (nelze ji označit za zpracovatele, protože informaci, kdo je zpracovatel, tento znalecký posudek vůbec neobsahuje) a to doc. MUDr. František Vorel, CSc., se opakovaně ve veřejném prostoru vyjádřil, že vraždu elektrickým proudem „na stole ještě neměl“ a histologickým preparátům nerozumí. Proto jako novou, soudu dříve neznámou skutečnost byl vypracován znalecký posudek z odvětví forenzní patologie myokardu, a to ze strany prof. MUDr. Ivo Šteinera, CSc.

Dle našeho názoru nepravdivé a zkreslené údaje v revizním znaleckém posudku doc. Vorla a spol. jsou předmětem prověřování ze strany Policie ČR již neuvěřitelných 5 let, důvodem tohoto prověřování je skutečnost, že doc. Vorel a spol. označil na krku Moniky Kramné tzv. výbled, které soudy z neznalosti označují jako výhled a která dle doc. Vorla a spol. je jedinou typickou známkou pro zásah elektrickým proudem. 

Knight’s Forensic Pathology, Pekka Saukko, Bernard Knight

Napadené usnesení  obsahuje dále konstatování, že „Na č. l. 243-259 je založen překlad e-mailové komunikace mezi Václavem Peričevičem a prof. Sauko z období prosinec 2019 až leden 2020 a současně anglický text i překlad dvanácté kapitoly knihy autorů prof. Sauko a Bernarda Knighta, pojednávající o úmrtí elektrickým proudem“.

Soudu se samozřejmě obsah této komunikace mezi mnou a prof. Saukkem, ač byl oficiálně přeložen nehodil, protože obsahuje závěr, že k výbledu, tedy k jedinému údajnému důkazu účinku el. proudu, NELZE DOSPĚT.

Závěr

Žijeme v zemi, kde je k výjimečnému trestu odnětí svobody odsouzen občan ČR za skutkový děj (vraždu elektrickým proudem), který se nestal a ani stát nemohl. Petr Kramný by byl první vrah v historii, který zavraždil, dokonce 2 osoby, bez nálezů na tělech a orgánech.
Jistě všichni tušíte, proč byl naprosto v rozporu se vším zničen histologický materiál, jako jediný důkaz v této věci, a to před příjezdem zahraničních expertů.


V každé jiné občansky angažované zemi by vyrazilo do ulic tisíce lidí nad zločinem s názvem „Kauza Kramný“. Nedávno jeden komunální politik naprosto nechutným způsobem konstatoval, aby se Češi probudili je nutno „vyhnat v noci z baráku, zabít dítě a ženu… podříznout“. Samozřejmě se s takovým názorem v žádném případě neztotožňujeme, neschvalujeme ani k takovému jednání nevyzýváme. Ale stojí za zamyšlení, proč český národ takový není a dopřává české justici tak obrovskou moc zničit lidský život.

Doufáme ale, že viníci tohoto justičního zločinu v čele se státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Ostravě, Mgr. Vítem Legerským v zájmu spravedlnosti v ČR a zejména v zájmu našich dětí budou jednou spravedlivě potrestáni a půjdou sedět. Bedlivě pak ohlídáme, aby jejich proces byl skutečně spravedlivý se závěrečným konstatováním: Vítejte v právním státě.

Václav Peričevič
Spolek Šalamoun

Spolek Šalamoun je spolek (do roku 2013 občanské sdružení), které se již déle jak 28 let zabývá nespravedlivě stíhanými, obžalovanými či odsouzenými a vězněnými oběťmi orgánů činných v trestním řízení. 

Spolek Šalamoun je nevýdělečná organizace, která své náklady hradí z dobrovolných darů svých členů a příspěvků dobrovolných dárců. Spolek Šalamoun není příjemce žádných dotací v ČR, nebo EU. Činnost Spolku je brzděna trvalým nedostatkem finančních prostředků. Pokud nám chcete přispět, zasílejte své příspěvky na č.účtu 170718584/0300. Jména dárců s jejich souhlasem zveřejníme na této webové stránce. Děkujeme.

Napsat komentář