Také Jana Peterková má právo na spravedlivý proces

Úvodem předesíláme, že Spolek Šalamoun je naprosto apolitický spolek. Nehodnotíme vůbec vyjádření a obsah příspěvků Jany Peterkové, ale pouze vlastní soudní řízení, které se konalo dne 30. 5. 2023 u Městského soudu v Praze ve Spálené ulici, při projednání jejího odvolání proti rozsudku nalézacího soudu.

Důvod, proč přichází našeho stanovisko s určitým časovým odstupem je prostý: chtěli jsme si na základě oficiálního zvukového záznamu se soudních síní č. 327 a č. 122 napřed ověřit skutečný stav a znát přesný průběh veřejného zasedání, a některé deklarované informace si tak ověřit.

Dospěli jsme přitom k poněkud jiným poznatkům, nežli které byly veřejně prezentovány zástupci justice a sdělovacími prostředky, z nichž některé z jejich strany dokonce vůbec nezazněly.

Jednaní bylo nařízeno do jednací síně 327 ve 3. patře městského soudu, která má kapacitu cca 15 až 20 osob. Zde došlo s ohledem na mediální dosah a počet fanoušků obžalované Jany Peterkové k hrubému podcenění situace a počtu osob, které se budou chtít účastnit veřejného zasedání. Z naší praxe (29 let) můžeme konstatovat, že veřejnost k soudu vůbec nechodí. Pokud se dostavíme k nějakému soudnímu jednání jako veřwejnost, nejčastěji dostáváme dotaz: „co tady chcete?“, „vy tady někoho znáte?“ etc. Běžně se stává, že jsou hlavní líčení, či veřejná zasedání nařizována na malých jednacích síní, protože nikdo nepředpokládá, že na jednání z veřejnosti vůbec někdo přijde. V tomto případě došlo ze strany justiční stráže a správy soudu k hrubému podcenění situace, což byl jeden z důvodů eskalace celého stavu. Přitom nejméně justiční stráž měla informace o nebývalém počtu podporovatelů Jany Peterkové, protože před vchodem do budovy městského soudu vznikla fronta u vstupu, dokonce větší než na „Babiše“. Pamatujeme řadu případů, kdy se na základě většího zájmu veřejnosti jednací síň (například v kauze Petr Kramný u Krajského soudu v Ostravě, kde bylo veřejné zasedání přesunuto do největší jednací síně a jednání proběhlo v klidu a bez narušení pořádku).

Zásada veřejnosti je jedním z hlavních principů soudního řízení, který vyplývá z Ústavy i mezinárodních dokumentů o lidských a občanských právech, kterými je Česká republika vázána. Princip veřejnosti soudního řízení spočívá v tom, že soudnímu jednání může být v zásadě kdokoliv přítomen, tedy i osoby na dané trestní věci bezprostředně nezainteresované, což sleduje jednak prvek veřejné kontroly činnosti soudů a zároveň výchovný prvek prevence, který zdůrazňuje výslovně ustanovení § 199 odst. 2 trestního řádu.

Podle zvukového záznamu ze soudní síně č. 327 je nutno rozlišit stav v soudní síní a před soudní síní. V soudní síni probíhalo veřejné zasedání korektně, na počátku veřejného zasedání předsedkyně senátu vyzvala jednu osobu z řad veřejnosti k opuštění soudní síně, která tak učinila a dále nikdo jeho průběh nenarušoval. Ze zvukového záznamu je nepochybně slyšel hluk před jednací síní, který eskaluje v okamžiku, kdy nebyl vpuštěn důvěrník Jany Peterkové, což je ovšem porušení jejího práva. Předpokládáme minimálně znalost právního minima příslušníků justiční stráže, kteří by měli vědět, že důvěrník Jany Peterkové má právo na vstup do soudní síně a jeho nevpuštění (za neoprávněného použití násilí vůči němu) mělo za následek pobouření příznivců Jany Peterkové a zbytečnou eskalaci celé situace.

Z našeho úhlu pohledu se zaměříme na skutečnost, že senát 9 To opouští soudní síň za doprovodu justiční stráže do bezpečností zóny Městského soudu, bez toho, aby jednání formálně přerušil, či odročil.

Nastává bezprecedentní stav, kdy je obžalovaná sice dále přítomna v budově soudu, avšak aniž by jí obhájce, kancelář soudu, či justiční stráž informovali, že ve 14.05 hod. v jiné jednací síní, a to č. 122 v prvním patře, bude pokračovaní veřejného zasedání v její trestní věci.

Je zcela nepochybné, že v budově soudu jsou i nadále přítomni podporovatelé Jany Peterkové, kterým jako zástupcům veřejnosti nikdo nesdělí, že veřejné zasedání pokračuje, ovšem ve zcela jiné soudní síni a v jiném patře budovy.

Zajímavým momentem je, že v průběhu pokračovaní veřejného zasedání v jednací síni č. 122, vstupuje do jednací síně, pravděpodobně příslušník justiční stráže (jedná se zvukový záznam, nikoliv obrazový a osoba si nikterak neidentifikuje) ubezpečuje senát, že je zajištěna bezpečnost senátu, ale žádá aby z jednání byla vyloučena veřejnost. Následně soud vydává usnesení, že pokračovat se bude s vyloučením veřejnosti. Proti takovému usnesení není přípustný žádný opravný prostředek, avšak v jednání je okamžitě pokračováno, tj. senát 9 To nikoho nevyzval, aby opustil soudní síň, protože tam žádný zástupce veřejnosti nebyl přítomen, jelikož nikdo neměl sebemenší tušení, že nějaké jednání vůbec probíhá.

Přitom podle ustanovení § 201 odst. 2 trestního řádu platí, že pokud je veřejné zasedání konáno s vyloučením veřejnosti, má obžalovaná Peterková (a všichni další obžalovaní, i poškozený), právo na dva důvěrníky, kteří mohou být jednání soudu přítomni. Také toto právo však bylo obžalované upřeno.

Obhájce obžalované u tohoto doslova „utajeného“ veřejného zasedání konstatuje, že obžalovaná nedává souhlas, aby soud jednal bez její přítomnosti a žádá o odročení jednání. Senát po poradě vydává usnesení, že bude pokračováno bez přítomnosti obžalované, která je nadále přítomna v budově soudu (sic!).

Obhájce obžalované uvádí, že obžalovaná má návrhy na doplnění dokazování, avšak protože není osobně přítomna, nemůže ty návrhy přednést. Následně soud, po poradě senátu, dokazování končí a zhruba ve 14.30 hodin soud vynáší rozhodnutí, a to stále s vyloučením veřejnosti.

Obžalovaná, nyní již odsouzená Jana Peterková se o rozhodnutí Městského soudu v Praze dozvídá až z médií, kolem 17 hod. v prostředku pražské městské hromadné dopravy. (sic!)

U řady osob můžou názory a mediální výstupy Jany Peterkové budit nevoli, nemusí s nimi být ve shodě a dokonce jim mohou být zcela nesympatická, ale ani to nemění nic na základní zásadě, že také Jana Peterková má právo na spravedlivý proces.

Z našeho nezávislého úhlu pohledu došlo k porušení práv Jany Peterkové, zejména za stavu, kdy sama průběh jednání nenarušila ani nezpůsobila jeho přerušení, a v procesním postavení „sprosté obžalované“ je přítomna v budově městského soudu, je připravena hájit svá práva a navrhovat důkazy, ale nikdo jí, ani veřejnosti nesdělí, že od 14.05 hod. probíhá pokračování veřejného zasedání v její trestní věci, avšak v jiném patře a ve zcela jiné soudní síni. Ani vývěska před původní jednací síni č. 327, takovou informaci neobsahuje.

Takový postup soudu je zcela neakceptovatelný exces, který jistě není v souladu s požadavkem na vážnost a důvěryhodnost justice, ba je s ním v přímém rozporu. Proto může podle našeho názoru představovat zaviněné porušení povinností soudce a být důvodem pro kárnou odpovědnost členů senátu 9 To.

Po shlédnutí řady videozáznamů pořízených před i uvnitř jednací síně máme za to, že zcela nepřijatelným způsobem celý exces vznikl nesmyslným a nezákonným postupem justiční stráže, která nechtěla vpustit do jednací síně legitimního důvěrníka Jany Peterkové, ba dokonce mu bez předchozí zákonné výzvy nastříkala pepřový sprej do obličeje. Právě toto byl spouštěč celé situace, protože do té chvíle jednání v soudní síni probíhalo zcela korektně a s vysokou mírou pravděpodobnosti by i korektně skončilo. Budiž tento případ velkým varováním pro justiční stráž a bezpečností ředitele soudů, o případné trestněprávní odpovědnosti příslušníků justiční stráže pro zneužití pravomoci úřední osoby nemluvě.

Je nutno také uvést na pravou míru dezinformace např. pořadu 168 hodin – Česká televize – Nora Fridrichová, či Marie Bastlová – seznam.cz – Ptám se já, a dalších, že „Jana Peterková si u soudu vyslechla rozsudek“… Jana Peterková, ani zástupci veřejnosti si žádný rozsudek nevyslechli a vyslechnout ani nemohli, protože neměli sebemenší tušení, že o dvě patra níže probíhá pokračování veřejného zasedání v její trestní věci.

Skutečnost, že předvolaný občan se sice řádně dostaví a je přítomen v budově soudu, kde je připraven hájit svá práva, ale není mu sděleno (zřejmě záměrně?), že vůbec řízení v jeho trestní věci probíhá (pokračuje) a kde vlastně, a teprve následně se výsledek řízení dozví ex post až po několika hodinách a v prostředku městské hromadné dopravy (!!), je zcela nepřijatelná a nápadně připomíná okolnosti „Procesu“ z románu Franze Kafky.

Vítejte v právním státě.

Spolek Šalamoun

John Bok, čestný předseda

za výbor Spolku Šalamoun:

Václav Peričevič, JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.,

Mgr. Šimon Mach

16 komentáře

 1. Pavel napsal:

  „Podle zvukového záznamu ze soudní síně č. 327 je nutno rozlišit stav v soudní síní a před soudní síní. V soudní síni probíhalo veřejné zasedání korektně, na počátku veřejného zasedání předsedkyně senátu vyzvala jednu osobu z řad veřejnosti k opuštění soudní síně, která tak učinila a dále nikdo jeho průběh nenarušoval. Ze zvukového záznamu je nepochybně slyšel hluk před jednací síní, který eskaluje v okamžiku, kdy nebyl vpuštěn důvěrník Jany Peterkové, což je ovšem porušení jejího práva.“ Mohu se zeptat o porušení jakého „práva“ jde, pokud v této chvíli nebyla veřejnost vyloučena a tudíž právo na přítomnost důvěrníka neexistuje?

 2. Petr napsal:

  Děkuji, že se v tomto zapojujete. Je mi jedno, jak moc mimo je Peterková, soud a ostatní orgány činné v tomto řízení, by se měli chovat korektně, bez ohledu na to, koho soudí. Pokud mají osobní antipatie, pak je třeba toto uvést a v souzení nepokračovat. Pokud ne, pak je třeba soudit v souladu s právem – tedy i za přítomnosti oprávněných osob a hlavně obžalované, zejména pokud prokazuje snahu se k soudu dostavit.

 3. Nesvadba napsal:

  O přeložení jednání do jiné síně nebyla obviněná ani její obhájce informována, obhájce se to přesto dozvěděl, byl-li přítomen?

 4. Jana Krausová napsal:

  Nad takovou arogancí soudu zůstává rozum stát. Jak pracovali před pár lety, takto určitě ne ! Co dostali za i stukce a od koho, od Rakušana ? Chtělo by to zjistit a žalovat původce i soudce !!!

 5. Alexandra Bezděková napsal:

  Děkuji za pravdu.

 6. Jan Grestenberger napsal:

  Jen pár postřehů k samotnému jednání v soudní síni. Źe se Petrková dostavila pozdě se dá snadno dokázat, konečně i já osobně mám hodinky tak to vím. A nejspíš to ví i lidé na FB kde dotyčná měla živý přenos který měl zpoždění tak 30s, konečně někdo v komentáři online psal, že už „8 min běží řízení“ a dotyčná dělala sefička před soudní budovou tedy ne v budově při vstupu jak se sama hájí. Dále u soudu nepředložila doklad totožnosti s tím „že se bude hájit jako svobodný občan“ Když to přeženu pro soud nebyla přítomna, nebo lépe byla přítomna osoba, o které se nevědělo zda smí něco navrhovat soudu a provádět úkony. K důvěrníkovy: Soudu nebyla známa jeho existence, tedy měl zůstat za dveřmi dokud to Peterková soudu nesdělí, pak by byl připuštěn. Dál se dopustím spekulace Peterková se zmínila že má v tašce výpověď plné moci advokátovy to zaznělo, ale soudu ani svému zástupci ji nepředala, to ještě není ta spekulace. Pravděpodobně chtěla změnit advokáta, který by požádal o čas na prostudování spisu, to je starý oblíbený a účinný trik, jenže ve své euforii v kontextu co se dělo před soudní síní a vstupu justiční stráže, (to chování se musí vidět to je nesdělitelné), jaksi tuto skutečnost soudu nesdělila. V podstatě sdělila soudu do jeho přerušení, a to tam zaznělo, tu svoji větu, že se bude hájit jako svobodný občan. Vše Nutno ještě podotknout, že ten humbuk před soudní síní si „objednala“ sama a lze považovat za součást a způsob obhajoby konečně je na to judikát, to že neslyšela je její problém, já například slyšel. V poslední řadě musím říct, že až na výjimky si vážím činnosti spolku Šalamoun , Kramný a podobně .. ale tady šlapete od počátku vedle a rozhodně ne nezávisle neb pokud je pravdou tvrzení to co píšete na začátku textu, tak buď máte neúplné informace nebo vycházíte záměrně jen z některých a vhledem preciznosti vašeho spolku se mi jaksi nechce věřit, že jste si on-line fakta neověřili.

  • Dobrý den, meritem naší kritiky je jednání ve 14.05 v jednací síni č. 122, nikoliv původní jednání od 12.30 hod v jednací síni č. 327. Ze zvukového záznamu jednání z jednací síně č. 327 je zjevné, že soud p. Peterkovou ztotožnil.
   Ze zvukového záznamu jednání je zcela vyvrácena vaše informace, že si p. Peterková něco objednala, či nějak aktivně vybízela někoho k něčemu. To jednání naprosto normálně probíhalo, pokud pominu hluk z chodby před jednací síni, ke kterému však p. Peterková nikterak nevybízela.
   Ze zvukového záznamu soudní síně č. 327 nevyplývá, že by soud jednání přerušil, či odročil.
   Znovu se znalostí té věci konstatuji, kdyby justiční stráž důvěrníka pustila do jednací síně, soud by normálně probíhal dále.

   • Monika Špoulová napsal:

    Můžete mi říci, jak může zvuková nahrávka z jednání vyvracet informaci, že si paní Peterková něco objednala? Evidentně paní Peterkovou nesledujete, neboť všem, kdo jí sledují, bylo jasné, že se tam něco semele.
    Znovu se odkazuji na video paní Peterkové https://www.facebook.com/100089799957596/videos/203232419250608, kde se v čase 6:17 paní Peterková podivuje nad tím, že tam není ČT a říká: …že by nechtěli, aby se nic z toho, co se tady dneska stane, objevilo v médiích?

    • Ze zvukového záznamu z jednací síně je slyšet, že jednání probíhá korektně, nejsou zde slyšet žádné výzvy k čemukoliv. Znovu akcentuji, že pokud by byl důvěrník vpuštěn, soud by řádně proběhl.

 7. Monika Špoulová napsal:

  Mohu se zeptat, kam zmizel můj komentář?

 8. Monika Špoulová napsal:

  Dobrý den pane Penčevič,
  dovolím si podotknout, že jste nezmínil dosti důležité informace a tím jste se dopustil neobjektivity ve prospěch paní Peterkové.
  Paní Peterková přišla k soudu pozdě a místo toho, aby se dostala co nejrychleji do soudní síně, tak se venku bavila s přáteli, což sama zdokumentovala živým vysíláním. Ve vysílání sama sděluje, že líčení již probíhá a baví se s přáteli dále. Ani po vstupu do budovy nikterak nechvátá. Líčení mělo být od 12:30, Paní Peterková začala vysílat před budovou soudu ve 12:32 https://www.facebook.com/100089799957596/videos/203232419250608. Do soudní síně vstoupila až ve 12:48. Odmítla se ztotožnit předložením občanského průkazu. O důvěrníkovi nepadla ani zmínka. Nezlobte se na mne, ale soudkyně není Sibyla, aby věděla, že si paní Peterková přivedla důvěrníka. Věřím, že kdyby justiční stráži paní Peterková řekla, že s ní jde důvěrník, tak by ho s ní vpustili, ale ani to neudělala. Celý incident byl naplánován z důvodu zmaření soudního líčení.

  • Dobrý den, vůbec jste nepochopila, že to co kritizujeme je jednání, které začalo v jednací síni č. 122, od 14.05 hod. Nikoliv jednání, které začalo ve 12.30 v jednací síni č. 327.

   • Monika Špoulová napsal:

    Ale jednání v síni č. 122 navazuje na jednání ze síně č. 327.
    V článku zmiňujete, cituji: „Ze zvukového záznamu je nepochybně slyšel hluk před jednací síní, který eskaluje v okamžiku, kdy nebyl vpuštěn důvěrník Jany Peterkové, což je ovšem porušení jejího práva. Předpokládáme minimálně znalost právního minima příslušníků justiční stráže, kteří by měli vědět, že důvěrník Jany Peterkové má právo na vstup do soudní síně a jeho nevpuštění (za neoprávněného použití násilí vůči němu) mělo za následek pobouření příznivců Jany Peterkové a zbytečnou eskalaci celé situace.“
    Paní Peterková nikomu nesdělila, že pan Vávra je její důvěrník, tudíž nedošlo k žádnému porušení jejího práva.
    O tom, zda byla či nebyla paní Peterková obeznámena o pokračování jednání v jiné místnosti nebudu spekulovat, ale věřím, že pravda vyjde najevo.

 9. Jana napsal:

  děkuji Vám, že jste sdělili národu pravdu, kdo jí sice chtěl vidět, ten jí viděl od samého začátku, kdo jí nechtěl a nechce vidět, bude nepravdu šířit dále, ale pravda musí zvítězit ve světě i u nás. Jana

Napsat komentář