Kauza Petra Kramného – největší justiční zločin konečně ožívá

Ve dnech 29. 11. 2022 a 1. 12. 2022 v budově Krajského soudu v Ostravě, v jednací síni 52 budova B, se bude vždy od 9.15 hod. projednávat návrh na obnovu řízení, kterou si Petr Kramný podal dne 11. 7. 2022.

Vražda v Egyptě

Případ Petra Kramného není nutno dlouze představovat, dodnes je ve veřejném prostoru tisíce odkazů. (Zdroj)

Petr Kramný je odsouzen za to, že dne 28. 7. či 29. 7. 2013 v hotelovém pokoji č. 6343 v egyptském letovisku Hurghada zavraždil svou manželku a dceru elektrickým proudem, a za to byl odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let, který vykonává dodnes.

Jedním z nejucelenějších a zároveň zcela unikátním pramenem informací je Časová osa případu Petr Kramný

Časová osa případu Petra Kramného

Mediální lynč

Případ Petr Kramného řadu let plnil titulní stránky zejména bulvárních médií, která pomáhala vytvářet hlavně v počátku obraz vraha zejména vlastní dcery, který „málo brečel“ a „málo truchlil“. Velmi negativní roli sehrála i zmocněnkyně poškozených Klára Long Slámová, která poskytovala řadu, samozřejmě mediálních, výstupů. (např. zdroj)

Titulní stránky deníku Blesk za srpen 2013

Otrava?

Jednou z unikátností na kauze Kramný je ta skutečnost, že ač se skutek stal v Egyptě, Policie ČR dle svých vlastních vyjádření zahájila „neformální vyšetřování“ (zákon takový postup nezná), kdy spouštěčem takového „vyšetřování“ byla reportáž komerční televize v hlavních zprávách.
Nepochybně k celé této verzi o otravě přispěl i rozhovor egyptského patologa, který ihned po pitvě těl dne 1. 8. 2013 pro Českých rozhlas konstatuje: Musel to být velmi silný jed.

Rozhovor egyptského patologa s reportérem ČRo dne 1. 8. 2013 po pitvě

9. srpna 2013 znalci z Ústavu soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava, MUDr. Margita Smatanová, Ph.D. a MUDr. Marek Dokoupil MBA provedli tzv. repitvu (pitva po pitvě). U repitvy bylo přítomno 5 vysoce postavených policejních důstojníků a vše bylo zaznamenáno na kameru (později bylo zjištěno, že byl proveden střih záznamu v nejdůležitější části).

Důležité je též datum 26. 8. 2013, kdy byl proveden pohovor mezi vrchním komisařem Tvrdým a pitvajícími lékaři, ze kterého vyplývá, že během pitvy (správně repitvy) nebyla zjištěna žádná poranění ani skutečnosti, které by vedly ke zjištění příčiny smrti. (Důkaz)

Až po 5 měsících od repitvy přicházejí znalci se závěrem per exclusion (vylučovací metoda), a to na základě fotografie (sic!), že příčinou smrti je akutní selhání srdce po zásahu elektrickým proudem. Stěžejním argumentem je údajná proudová stopa na krku Moniky Kramné a histologický nález na srdcích (wave syndrom) jak Moniky, tak Kláry Kramné. Stěžejní jsou tedy histologické preparáty kůže a srdcí.

Velký problém české straně a verzi o vraždě elektrickým proudem činí Egyptská strana, která ve své zprávě konstatuje, že: česká strana nepřišla s jasným důkazem o proudové stopě na krku Moniky Kramné a dále, že v době jejich pitvy tam nebyla (sic!), ač tam ze soudně lékařského pohledu být nepochybně musela. (Zdroj)

Česká strana tento naprosto zásadní rozpor vyřešila tak, že nikdy egyptské lékaře nevyslechla.


„Proudová stopa“ v Hurghadě a v Ostravě zdroj. Securitymagazin.cz

Znalecké posudky

V kauze Kramný byla vypracována řada znaleckých posudků v různých oborech. Stěžejní posudky jsou z odvětví soudního lékařství, které buď potvrzují či vyvracejí závěr o vraždě elektrickým proudem. Důležité datum je 8. 10. 2015, kdy znalci MUDr. Radek Matlach a MUDr. Igor Fargaš vypracovali své znalecké posudky v odvětví soudního lékařství.
Důkaz a Důkaz.
S ohledem na nejednoznačné závěry, ustanovila předsedkyně senátu JUDr. Renata Gilová znalecký ústav Nemocnice České Budějovice a.s., k vypracování revizního znaleckého posudku. Tento posudek mj. přichází na základě „fotografie“ výše s novým závěrem o „výbledu“, který je nezaměnitelným znakem této proudové stopy. Tuto argumentaci přebírá následně Nejvyšší soud v rámci mimořádného opravného prostředku.

Za stěžejní však považujeme závěr revizního znaleckého posudku o tzv. „výbledu“ a kde se uvádí:

Jde o jedinou prakticky patognomonickou (typickou, nezaměnitelnou, jinde se nevyskytující) diagnostickou známku úrazu elektrickým proudem způsobeným zaživa.“ A následně se odvolává na práci autorů Bernard Knight a Pekka Saukko nazvanou Knight’s Forensic Pathology. (Strana 310 posudku)

Spolek Šalamoun kontaktoval emeritního profesore Pekka Sauka, který však závěr revizního znaleckého posudku zpochybnil. (Důkaz)Bohužel až po pravomocném skončení věci vyšlo najevo, že:

 1. Znalecký ústav, který vypracoval revizní znalecký posudek:
  a) není evidován v seznamu znaleckých ústavů, které vede Ministerstvo spravedlnosti
  b) nikdy nebyl zapsán v Ústředním věstníku ČR, který vydává ministerstvo spravedlnosti
  c) ani znalecký ústav, ani Ministerstvo spravedlnosti není schopno doložit rozhodnutí o jmenování znaleckým ústavem.
 2. I přesto, že byl tento znalecký ústav označen jako znalecký ústav, který se specializuje na zvlášť závažné případy, pravdou je, že před kauzou P. K. vypracoval jen tři znalecké posudky v bagatelních trestných činech.
 3. Možná proto znalecký posudek:
  a) neobsahuje znaleckou doložku
  b) nese špatné označení znaleckého subjektu
  c) má znaleckou pečeť jiného subjektu
  d) neobsahuje sdělení, kdo bude zpracovatel znaleckého posudku a kdo bude osoba oprávněná jej obhájit u soudu
  e) je podepsán osobami, které dle obchodního rejstříku v době zpracování posudku, neměli podpisové právo za znalecký ústav
  f) u soudu obhajovala osoba, která neměla žádné pověření či plnou moc vystupovat za znalecký ústav. (Důkaz)

Pochybnosti?

Již v průběhu řízení před soudem a i v dalších fázích, řada odborníků vyjádřila zásadní pochybnosti o skutkovém ději, za který byl Petr Kramný odsouzen. Spolek Šalamoun provedl řadu ad hoc odborných konzultací se znalci a odborníky, s ohledem na značnou mediální masáž, často i mimo území České republiky. Některé dílčí pochybnosti jsme publikovali ve veřejném prostoru. (Zdroj)


Ve světle všech skutečností a velké řady pochybností oslovil Spolek Šalamoun soudní znalce prof. MUDr. Ivo Steinera CSc.; soudního znalce Doc. MUDr. Alexandera Pilina CSc.; soudního znalce Doc. Zdeňka Horáka, Doc. Ing. Zdeňka Kokeše CSc. a MUDr. Zdeňka Šňupárka k vypracování znaleckých posudků, které právě jsou důvodem obnovy řízení.

Zastrašení?

V okamžiku oslovení shora uvedených znalců a zadání znaleckých posudků, dochází k nečekané aktivitě OČTŘ a po dvou letech obviní původní znalce MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše dle § 346 tr. zákoníku (Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek). Meritem má být údajné špatné vyhodnocení histologického preparátu č. 21 (preparát střev Moniky Kramné), kde znalci MUDr. Matlach a MUDr. Fargaš konstatují zánětlivé polynukleáry, jako možnou hypotézu příčiny smrti. Tento závěr označuje tým revizního znaleckého posudku doc. Františka Vorla za naprostou neznalost a selhání.

Panika v Ostravě

Zcela signifikantní pro kauzu Kramný je manipulace s důkazy. (Zdroj), (Zdroj), či (Zdroj).

S panikou, aby nevyšlo ve veřejném prostoru najevo, jaký je důkazní stav v kauze Kramný a ač se to může zdát zcela neuvěřitelné, oba znalci MUDr. Matlach a MUDr. Fargaš byli bez výslechu jediného svědka či vypracování jediného znaleckého posudku nebo odborného vyjádření, odsouzeni k podmíněným trestům s odůvodněním samosoudkyně, která s titulem Mgr. vyhodnotila všechny znalecké posudky z odvětví forenzní biomechaniky, elektroniky, soudního lékařství a patologie se závěrem:

„Špatně vyhodnotili histologické preparáty“

Jediným důkazem pro tento závěr byl opět revizní znalecký posudek týmu doc. Františka Vorla, který ač vůbec nesplňuje základní a natož zákonná kritéria znaleckého posudku, byl již podruhé ve zcela jiném případě použit jako důkaz.

Jistě nikoho nepřekvapí skutečnost, že vyšlo najevo, že histologický preparát č. 21, který vyhodnocovali znalci MUDr. Matlach a MUDr. Fargaš, je zcela jiný histologický preparát, ač naprosto totožného čísla, což je standardně zcela nemožné, než který vyhodnocoval revizní znalecký tým doc. Františka Vorla.

Stěžejní důkaz nenávratně zničen

Ač se opakovaně v rozhodnutích jak Vrchního soudu v Olomouci, tak Nejvyššího soudu uvádí, že stěžejní důkazem je tzv. výbled na krku Moniky Kramné (viz obrázek výše), tak ve skutečnosti jsou hlavními důkazy především histologické preparáty.
Spolek Šalamoun byl opakovaně a velmi důrazně varován, že dojde ke zničení stěžejního důkazu a to histologických preparátů Moniky a Kláry Kramných a proto trochu chronologie:

 • 21. února 2017 – spolek na podporu nezávislé jistice v ČR – Šalamoun

Znovu silně akcentujeme naši obavu o zničení či zašantročení nekroptického materiálu, protože shora uvedený postup je postup, se kterým se nikdo nikdy nesetkal, nemá oporu v platné právní úpravě a velmi silně nás vede k přesvědčení, že má zabránit tomu, aby v případě nových znaleckých zkoumání nekroptického materiálu vyšla najevo objektivní pravda, která však s účinkem elektrického proudu na Moniku a Kláru Kramných nebude mít vůbec nic společného. (Zdroj)

 • 27. dubna 2017 – poslankyně Parlamentu ČR – Mgr. Jana Černochová

​Domnívám se, že aktivita MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. nepochybně vyvolává obavu o další osud důkazního materiálu a může dokonce signalizovat snahu o jeho zničení.

Zdroj: Interpelace na ministra spravedlnosti (+ odpověď ministra)

 • 1. června 2017 – právní zástupkyně matky P. Kramného, JUDr. Jana Barvíková

​Žádá Vrchní soud v Olomouci, aby činil veškerá opatření k tomu, aby histologické preparáty byly pečlivě zajištěny tak, aby nedošlo k jejich zničení nebo dokonce ztrátě či jiné další nežádoucí manipulaci, a to pro případ dalšího přezkoumání.

Zdroje: Rozsudek Vrchní soudu v Olomouci – V. Čapka (1. června 2016) (str. 81, druhý odstavec)

 •  právní zástupkyně Petra Kramného, JUDr. Jana Rejžková

​Obhájkyně Petra Kramného, JUDr. Jana Rejžková žádá Nejvyšší soud České republiky, aby nekroptický materiál byl uložen na jiném pracovišti než je právě ÚSL Ostrava z důvodu jeho zabezpečení před ztrátou nebo zničením

Ani jeden soud neučinil nic! a nekroptický materiál byl nenávratně zničen ostravským cappo di tutti capi MUDr. Igorem Dvořáčkem, který k podobnému úkonu vůbec nebyl legitimní. (Zdroj)
(Důkaz)

Obnova řízení

Jak jsem již shora plédoval dne 29. 11. 2022 a dne 1. 12. 2022 v budově Krajského soudu v Ostravě v jednací síni 52 budova B, se bude vždy od 9.15 hod. projednávat návrh na obnovu řízení v kauze Petra Kramného.
Novum je, že si nová předsedkyně senátu pozvala znalce k výslechu (původní předsedkyně senátu JUDr. Renata Gilová to u některých nepovažovala za důležité).

Závěr

Z výpovědí nových znalců v řízení o obnově řízení vyplynou závěry, že si znalci obžaloby např. pletou základní terminologii a že vražda elektrickým proudem na pokoji č. 6343 se v egyptské Hurghadě nestala a zazní, že stát ani nemohla. Případ Petra Kramného patří k nejsledovanějším za poslední roky a je obrazem tristního stavu české justice. Zásadně totiž zdůrazňujeme, že Petr Kramný je již 8 let ve vazbě a ve výkonu trestu za skutkový děj, který se nikdy nestal.

Z pohledu Spolku Šalamoun případ Petra Kramného není žádným justičním omylem, ale v daném konkrétním případě úmyslným justičním zločinem dysfunkční české justice.
7 komentáře

 1. anti neco neco napsal:

  No to neni presne. On se siri cestou nejmensiho odporu. coz je rozdil. tento efekt jako telefonak jste mohl pozorovat v momente kdy ohnete kabel.

 2. Mirek napsal:

  Pokládám spolek šalamoun za naprosté dno zločinu v ČR. Je financováno nejhoršími zločinci v ČR a slouží k ochraně zájmů vrahů, lupičů a zlodějů všeho druhu. Měl by být postaven mimo zákon a všichni jeho členové odsouzeni k doživotnímu vězení. Toliko můj názor po všech sviňárnách, který spolek provedl.

 3. František Rudolf napsal:

  plk. Mgr. Kužel Tomáš ředitel Ostravské policie, do 1989 zaměstnanec IV. správy Sboru národní bezpečnosti spadající pod Státní bezpečnost (StB). Po vykopnutí z Prahy do Ostravy musel ukázat, jak je strašně dobrý a vyřeší jakýkoliv případ ve světě. MUDr. Dvořáček Igor-StB. Agent krycí jméno SIMON svazek č. 29541 -byl hlavní loutkoherec.
  JUDr. Gilová Renata bývalá komunistická prokurátorka (v KSČ byla prý jenom chvilku) ale proces s Kramným řídila jako v 50tých letech. Za právně neplatný znalecký posudek s falešným razítkem neznalce Doc. MUDr. Vorla mu vyplatila ještě 255 000 Kč.
  Toto RUDÉ BAHNO zničilo panu Kramnému celý život. Aktéři a loutkoherci setrvávají stále na svých pozicích a ničí životy dalších nevinných.
  Jak dlouho to ještě budete tolerovat příslušní soudruzi ministři?

 4. Jan napsal:

  Bylo mnou zmíněno několikrát, že soud s p.Kramným v Česku neměl proběhnout, protože p. Kramný byl odsouzen pravomocným soudem v Hurghádě, v Egyptě. Soudní rozhodnutí tohoto soudu bylo prohlášení, že úmrtí manželky a jejich dcerky nebylo p. Kramným zaviněno a p.Kramnému bylo dovoleno se vrátit do vlasti, což je důkazem, že soudní řízení s p.Kramným proběhlo. Současně soud vydal rozhodnutí, že hotel Titanic Palace musí zaplatit odškodné p.Kramnému za úmrtí manželky a dcerky v prostorách hotelu ve výši v přepočtu 8 000 000 Kč. Existuje a možná i v Česku platí, nikoliv v tomto případě, Listina základních práv a svobod, která byla soudkyní Gilovou, porušena. V Listině základních práv a svobod existuje ustanovení Hlava 5,článek 40,odstavec 5:“Nikdo nemůže být trestně stihán za čin, pro který byl již pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby“. Jaká je odbornost, soudce, který není seznámen se základními zákony? Má právo vykonávat soudce? Protekce, pro takového soudce s takovými znalostmi musí být jistě veliká. Bohužel křivdy způsobené takovými pseudosoudci se těžko a dlouho odstraňují. Co si přát? P.Kramný má mít nové soudní řízení s jiným soudcem. Přejme si, aby tento jiný soudce byl čestný člověk, který soudní rozhodnutí dělá tak, že se může kdykoliv znova za ně postavit.

 5. Zbyněk Šimůnek napsal:

  NIKDO NEPORAZÍ FYZIKU. Ani lékař, byť by měl několik kulatých znalostí soudního znalce, ani JUDr. Gilová, byť by třeba chtěla. Elektrický proud má proti odborníkům ze společenských věd, které jsou samá „záludnost“ ba i věhlasného českého soudnictví, (jehož soudkyně se zásadně nemýlí), zcela zásadní vlastnost: proudí nejkratším směrem.
  (Autor postavil několik tf.ústředen, které šly už všechny do důchodu, a jejich personál taktéž).

Napsat komentář