Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody po 1. 10. 2020

Aktualizace: 18.10.2020 – 11: 15 hod

Již 15 dní platí novela trestního zákoníku, kde mj. došlo k novele § 88 TrZ., který se právě týká podmíněného propuštění z výkonu trestu.

Platné změny v § 88 TrZ. naleznete ZDE:
Nové změny v §§ TrZ. naleznete ZDE

S ohledem na skutečnost, že se jedná o relativně zásadní změnu, pokusím se některé změny popsat co zcela nejjednodušeji, formou otázek a odpovědí, tak jak je Spolek Šalamoun dostává.

Úvodem, podmíněné propuštění je nenárokový právní institut, což znamená, že závisí na vůli soudu, zda odsouzeného podmíněně propustí či nikoliv, což v praxi znamená, že po vykonání 1/3, 1/2 či 2/3 trestu nebudete automaticky propuštěn na svobodu.

O podmíněním propuštění rozhoduje jen a výhradně soud.

OT: Týká se tato změna odsouzených, kteří jsou již nyní ve výkonu trestu?

SŠ: Samozřejmě týká, nově mohou odsouzení, kteří splňují podmínky (ZDE) požádat již po uplynutí 1/3 vykonaného trestu. Rozdíl v novele TrZ je v tom, že dříve mohli po uplynutí 1/3 trestu žádat pouze odsouzení za přečin a nově i za zločin vyjma uvedených. (ZDE)

OT: Která rozhodující kritéria jsou zda podmínky splňuji?

SŠ: Kritéria jsou uvedena právě v § 88 TrZ (ZDE) a zejména akcentujeme odst. 1 písm. b) bod. 6
„a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody,
“ tzn. týká se výhradně tzv. prvotrestů.


OT: Přítel má několik podmínek, ale je poprvé ve výkonu trestu, tyká se jej i možnost 1/3 podmíněného propuštění?

SŠ: Dle našeho názoru ano. Dikce § 88 TrZ. hovoří pouze o podmínce (vyjma dalších), „a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody“

OT: Byl jsem odsouzen za plánování vraždy, kde nebyl zmařen lidský život, týká se mě možnost 1/3?

SŠ: Dle našeho názoru netýká, dle dikce § 88 odst. 1 písm. b) bod. 6 „kterým byla nebo měla být způsobena smrt.“

OT: Neplatí v novele TrZ o podmíněném propuštění princip retroaktivity?

SŠ: U
trestního práva ale existuje výjimka, prolamující obecný zákaz retroaktivity, zakotvená v českém právu už v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, která stanoví, že pozdější trestní zákon se použije vždy, pokud to bude pro pachatele příznivější, což jak patrno nepochybně je.OT: Dostala jsem nabídku: „Díky našim odborníkům a správně sepsané žádosti máte vysokou šanci na zkrácení trestu odnětí svobody“ od advokátní kanceláře?

SŠ: O podmíněném propuštění vždy rozhoduje jen a jen soud u místně příslušné věznice, kde vykonáváte trest. Z našich zkušeností jsou rozhodné, pro rozhodnutí soudu fakta o „polepšení“ v rámci výkonu trestu tj. plnění programu zacházení, pochvaly, zajištění bydlení, zaměstnání a vůle náhrady škody, či další garance. Žádost o PP nemá žádné zásadní formální záležitosti a jistě vám s jejím sepsáním pomůže např. sociální pracovník, či vychovatel.

OT: Jak budou nově propouštěný přečiny?

SŠ: I v tomto je novela průlomová, protože již není žádná lhůta (ZDROJ), kdy důležitá je dikce „Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1 „
Hypoteticky vzato, a skutečně existují osoby, které jsou poprvé ve výkonu trestu, může na ně mít výkon trestu takový odstrašující účinek, že mohou být propuštěny hypoteticky i za jeden měsíc.
Máme obavu, že v praxi nebude vůbec využíváno.

OT: Jaká je šance, že ředitel věznice podá žádost o podmíněné propuštění?

SŠ: Velmi malá, z ročenky Vězeňské služby ČR se dozvíte, že v roce 2019 tomu bylo ve 112 případech. (Zdroj)
S ohledem na skutečnost, že novela TrZ. platí od 1. 10. 2020 neexistují žádná data o žádostech, či propuštěných po 1/3 za závažnější trestný čin, než je přečin. Máme důvodnou obavu, že tento institut nebude ze strany soudů, nějak zásadně využíván.

OT: Je rozdíl pří platnosti jednoho zákona v rozhodovací činnosti soudů z hlediska úspěšnosti podmíněného propuštění?

SŠ: Naprosto zásadní. ZDE je přehled úspěšnosti žádostí o PP v různých věznicích. Je celkem patrno, že rozdíl je zcela diametrální, od skoro 60% po 14%. Existuje tzv. podmínečná turistika, kdy vězni, zcela záměrně cestují do jiné věznice, kde je třeba empatický předseda senátu, co nezapomněl mít rád ještě lidi, a kde mají objektivně daleko větší šanci na úspěch.
OT: Jak se připravit na podmíněné propuštění?

SŠ: Za zcela průlomové je nutno označit nález Ústavního soudu. viz např. Zde, kdy celé rozhodnutí naleznete ZDE, který s ohledem na skutečnost, že mezi soudy existuje nejednotnost a libovůle. Ústavní soud podmínky sjednotil ZDE a opravdu doporučujeme každému žadateli o PP, o pečlivé přečtení.

OT: Týká se mě možnost propuštění po 1/3, když jsem byla odsouzena souhrným trestem a jsem poprvé ve výkonu trestu.

SŠ, Ano týká
.
OT: Jaká je úspěšnost podmíněného propuštění v různých věznicích?

SŠ: zde je tabulka úspěšnosti PP v různých věznicích:

Věznice Vyhověno v %
Věznice a ÚpVZD Opava 59,4
Vazební věznice Litoměřice 55,9
Vazební věznice Olomouc 54,3
Věznice Břeclav 54,1
Věznice Mírov 52,9
Vazební věznice Praha Ruzyně 52,5
Vazební věznice Hradec Králové 51,9
Vazební věznice a ÚpVZD Brno 51,5
Věznice Znojmo 45,5
Vazební věznice Teplice 44,4
Věznice Světlá nad Sázavou 42,6
Vazební věznice České Budějovice 42,3
Věznice Odolov 41,2
Věznice Karviná 38,9
Věznice Všehrdy 38,6
Věznice Rapotice 38,6
Věznice Kuřim 37,9
Věznice Ostrov 37,8
Věznice Pardubice 36,8
Vazební věznice Praha Pankrác 35,7
Věznice Oráčov 33,3
Věznice Stráž pod Ralskem 27,2
Věznice Heřmanice 26,4
Vazební věznice Ostrava 26,4
Věznice Bělušice 26,3
Vazební věznice Liberec 24,3
Věznice Příbram 24,2
Věznice Plzeň 22,1
Věznice Kynšperk nad Ohří 21,9
Věznice Horní Slavkov 21,9
Věznice Jiřice 20,5
Věznice Rýnovice 16,3
Věznice Vinařice 16,1
Věznice Nové Sedlo 14,7
Věznice Valdice 13,3 !!!Zdroj dat Ministerstvo spravedlnosti České republiky a obase.cz

OT: Byla jsem odsouzená před 3 roky vztahuje se na mě možnost 1/3?

SŠ: Není rozhodné, kdy jste byla odsouzená, protože novela TrZ je pro Vás příznivější a tudíž se na vás vztahuje. Samozřejmě, ale musíte splňovat podmínky (ZDE)

OT: Hraje vliv na podmíněné propuštění osoba předsedkyně (předsedy) senátu, který o mém PP rozhoduje?

SŠ: Bohužel hraje a bohužel zcela zásadní. Jak již bylo uvedeno, existuje tzv. podmínečná turistika, protože jak patrno ZDE úspěšnost PP se zcela diametrálně liší v různé věznici.
Situace je však horší v tom, že se i liší u jednotlivého soudu.
Je veřejným tajemstvím, že u OS v …. mají nápad PP na starosti 2 soudci. Jeden soudce X pustí skoro každého a druhý soudce Y, nepustí skoro nikoho.
Je veřejným tajemstvím, že pokud si odsouzený podá žádost o PP a dle rozvrhu jí dostane soudce Y. Odsouzený žádost vezme zpět a podá jí znovu atd. dokud jí nedostane soudce X, kde má samozřejmě mnohonásobně větší šanci na PP. Nejen mezi soudy, ale i mezi soudci jednoho soudu existuje nejednotnost a libovůle. Ústavní soud proto podmínky sjednotil
ZDE ( pozn. jména soudců jsem anonymizoval)

OT: Když jsem v žádosti o PP po 1/3 neúspěšná, vztahuje se na mě lhůta 6 měsíců, než mohu podat žádost novou?

SŠ: Ne, lhůta 6 měsíců se na vás nevztahuje viz
ZDROJ

OT: Může za mě podat Spolek Šalamoun společenskou záruku?

SŠ: Společenské záruky podává SŠ jen a výhradně u odsouzených u kterých se jejich případem, většinou dlouhodobě zabývá, které zná osobně a navštěvuje je ve věznicích. Je zcela zbytečné v ostatních případech o záruku Spolek Šalamoun žádat❗

❗⛔
Velmi důrazně apelujeme na tu skutečnost, že je nám známo, že existují organizace a spolky, které za úplatu společenské záruky podávají. Tento stav je znám i soudům, v řadě případů to je jeden z argumentů zamítnutí žádosti o PP

V obecné rovině jen velmi těžko přesvědčíte soud o svém „polepšení“ a řádného života na svobodě, když již při PP se jej budete snažit obelstít zárukou prapodivných spolků, či subjektů, které zjevně provozují právní prostituci.

OT: Manžel je ve věznici Kuřim, týká se novela TrZ i věznice Kuřim?

SŠ: Novela TrZ platí samozřejmě pro všechny věznice, a samozřejmě soudy, věznice Kuřim není vyjímkou.

OT: Týká se novela TrZ i mé manželky, která je ve výkonu trestu?

SŠ: Novela TrZ se týká všech odsouzených v ČR.

Přišlo několik stovek individuálních dotazů pomocí zpráv. Spolek Šalamoun neposkytuje, ani nemůže poskytovat profesionální právní pomoc, k tomu jsou určeni výhradně advokáti.
Nejsme schopni odpovídat ani na individuální dotazy, týkající se individuálních případů odsouzených, protože neznáme ani základní data.

Nejsme ani schopni odpovídat na dotazy typu : „Myslíte, že ho soud pustí?“, protože o PP rozhoduje výhradně soud, a co si myslí SŠ je zcela irelevantní,
protože vždy záleží k jakému rozhodnutí dospěje soud.

Spolek Šalamoun

19 komentáře

 1. nikola napsal:

  dobrý den, souzený člověk za organizovaný zločin nově může žádat o propuštění v 1/3 a nebo pořád v 2/3 ? Nevím, jestli to správně chápu. děkuji

 2. Barca napsal:

  Dobrý den, druh nastoupil do VT 11.2021 dostak 5let,za (údajně) úmyslné ublížení na zdraví, narazil autem do 2 žen. (Autonehoda)Poškozené měly pohmozdeniny a zlomeninu.Soudem uznána škoda na zdraví je uhrazena,muž ve veznici chodí do práce, plní své povinnosti,je Prvotrest. Má možnost na 1/3? Děkuji za odpověď.

 3. Beatá Skowronek napsal:

  Dobrý den. Odsouzený nastupil do výkonů trestů 30.8.2021 na dva roky. Prvotrest. Odsouzený za týrání atp. Má šanci na 1/3 polovinu trestů, eventuálně domácí vězení?

 4. Eva Musilova napsal:

  Dobry den.Muj pritel uz je podminecne propusten uz 7dni,ale stale cekame az ho pusti.Prosim nevite jak dlouho to trva.Moc dekuji za odpoved.Musilova

 5. Milan napsal:

  Dobrý den chci se zeptat dne 31.7.2021 musím nastoupit do věznice v Hradci Králové za porušení zákazu řízení motorového vozidla na 8 měsíců mužů využít v této situaci možnost předčasného propuštění po 1,3 vykonání trestu? Dekuju předem za odpověď

 6. Petr napsal:

  Dobrý večer,

  dostal jsem souhrnný trest 5 let za zločin úvěrových podvodů jako člen organizované skupiny. Mám nárok na 1/3?

  Děkuji

 7. Terka napsal:

  Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat.
  Přítel je prvotrestaný, nastoupil teď v dubnu, dostal 3 roky a je brán jako recidivista.

  Nastoupil v čas, než nastoupil do výkonu navštěvoval probační a kurátorku, měl by příslib práce i o bydlení.

  Myslíte, že je zde šance na PP na 1/3? 🙂

  Děkuji za odpověď, T.

 8. Michala napsal:

  Dobrý den chtěla bych se zeptat když je po druhé ve výkonu trestu může si pozadat o podmíněné propuštění na 1/3 a kdy si může zažádat odsouzený a kdy rodina?? Nástup měl 10.3.2021 a propuštěn by měl být 10.9 2021 předem děkuji

  • admin napsal:

   Dobrý večer, jak je v textu zcela jasně uvedeno, esencionální podmínkou je „poprvé“ ve výkonu trestu. Pokud je ve VT podruhé již podmínku a) – poprvé nesplňuje.

 9. Lukaš napsal:

  Dobry den ,Manželka je jako prvo trestaná.V papírech má napsáno přečin.Ted řešíme jestli si sebou vzít malou je jí 13 měsícu a mela by jít Do Světlé nad Sázavou. Chtel sem se optat jestli to máme řešit nebo jaká je pravděpodobnost že by byla propuštena na 1/3. Do dnes žila řádní život.2 měsice už ma za sebou tak že by ji chyběli už jen 4 měsice.

 10. Monika Danielova napsal:

  Dobrý den, manžel je ve výkonu trestu po druhé. Byl tam poprvé před osmi lety celý trest řádně vykonal celý a pak měl podmínku 3 roky kterou dodržel bez sebe menšího problému. Chtěla bych se zeptat jestli má nějakou šanci se dostat na 1/3 ven. Je tam za ublížení na zdraví co udělal před čtyřmi lety a od doby co je se mnou vedl řádný život. Děkuji.

 11. Alena napsal:

  Má šanci na podmínku člověk, který je po druhé ve výkonu trestu a byl podmínecne propuštěn na půlku v roce 2019 v září a v únoru 2020 podmínku porušil a znovu je ve výkonu?

  • Dobrý den, ta šance se samozřejmě kategoricky snižuje, pokud byl na PP propuštěn a podmínky podmíněného propuštění porušil. Samozřejmě vždy záleží na úvaze soudu, ale pravděpodobnost úspěšnosti je zcela minimální.

Napsat komentář