Vnitrák vnitráka nikdy neopustí, ex znalec Jiří Rulc opět ožil

Hoštapler s tituly a ex znalec Jiří Rulc nadále působí na Ministerstvu vnitra

Již v roce 2022 se obrátil Spolek Šalamoun na ministra vnitra s podnětem o o „hoštaplerovi“ s tituly a to dříve Ing. Bc. Jiřího Rulce, Ph.D, nyní nově Ing. Bc. Jiřího Rulce. Meritem našeho podnětu byla ta skutečnost, že tento „vnitrácký“ plukovník zcela neoprávněné využíval titul Ph.D, ač věděl a musel vědět, že jej užívá zcela v rozporu se zákonem č. 111/1998 Sb., o Vysokých školách.

Jiří Rulc

Je nám známa ta skutečnost, že původně Ing. Bc. Jiří Rulc, Ph.D vypracoval desítky znaleckých posudků z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická odorologie, pro účely trestního řízení, jako podklad pro rozhodnutí soudu. Vážnost a důvěryhodnost svých znaleckých posudků chtěl právě podpořit vědeckým titulem Ph.D., ač věděl a musel vědět že, není a nikdy nebyl žádným vědcem, není autorem ani jednoho impaktovaného či recenzovaného odborného článku (sic!), což je u titulu Ph.D. v ČR zcela nemožné. Otevřené či akademické zdroje jeho jméno neznají a jeho H-index (Hirschův index) je 0. Ve skutečné odborné vědecké veřejnosti (která si podloudně titul nekoupila) vzbudilo velké pobouření, že by se snad znalec Bc. Rulc měl vyjadřovat k jakýmkoliv vědeckým poznatkům, když dle jejich sdělení neovládá ani slovem, či písmem anglický jazyk.

Ve světle všech těchto skutečností požádal Spolek Šalamoun Ministerstvo spravedlnosti ČR o přezkum neoprávněného užívání titulů ze strany Ing. Bc. Jiřího Rulce, Ph.D., s výsledkem níže, že znalec Rulc svůj titul nedoložil, a proto mu jej Ministerstvo spravedlnosti ČR ze seznamu znalců odebralo. Patrně se vědom svého protiprávního jednání, raději ukončil činnost znalce.

Spolek Šalamoun byl v „naději“, že dle zákonné dikce „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu, nebo zamlčí podstatné skutečnosti…(zdroj)“ pečlivě náš podnět prošetříte s případným oznámením, místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství z důvodného podezření ze spáchaní trestného činu dle § 209 zák č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.

Nestalo se vůbec nic.Doslova zděšení vyvolala skutečnost, že taková osoba působila a dodnes působí na dohodu o provedení práce působí na Ministerstvu vnitra v odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, což nelze nazvat jinak než pověstný Augiášův chlév.

Dnes po více než roce od našeho podnětu v nás opakovaně vyvolalo zděšení sdělení, „že zároveň mi dovolte Vás informovat, že v rámci kontrolní činnosti Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání jsou jako vedoucí kontrolních skupin zaměstnáni i externí spolupracovníci odboru, a to konkrétně:

  • Jiří Rulc „

Považujeme za zcela neakceptovatelné, že tento pseudo znalec a zejména hošptapler s tituly, který v obavě o svůj trestně-právní postih raději ukončil znaleckou činnost v oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická odorologie, je dále zaměstnán, jako externí pracovník Ministerstva vnitra, vedoucí kontrolních skupin programu MVČR Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1). Považujeme ze zcela nemožné, aby taková osoba kontrolovala vědecké výzkumy a veřejné zakázky z peněz daňových poplatníků např. VJ01010004,VJ01010035,VJ01010043,VJ01010066,VJ02010010,VJ02010019,VJ02010036, VJ02010041 a  řady dalších.

Plně chápeme, že kapr kaprovi rybník nevypustí, a vnitrák vnitráka nikdy neopustí, ale taková osoba nemůže z titulu vedoucího kontrolních skupin, posuzovat bezpečnostní výzkumy pro potřeby státu.

Věříme, že tyto dle našeho názoru zásadní informace přijmete s pochopením a celou věc tentokrát velmi pečlivě prověříte a vyvodíte příslušné závěry ke zvýšení vážnosti a důvěryhodnosti pro celý bezpečnostní výzkum státu, protože s „hoštaplerem“ s tituly Bc. Rulcem toho dosáhnout objektivně nikdy nemůžete.

Je ve světle všech skutečností nejen absurdní, ale nedůstojné a urážející, aby nevzdělaný a neerudovaný „podvodník“ za peníze daňových poplatníku kontroloval práci a hodnotil kvalitu projektů akademicky vzdělaný, erudovaných a odbornou veřejností respektovaných, na slovo vzatých, profesionálů.

Spolek Šalamoun


John Bok, čestný předseda

za výbor spolku Šalamoun:

Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.
Mgr. Šimon MachNapsat komentář