Obnova řízení v trestních věcech po 1. 1. 2022

Institut mimořádného opravného prostředku v trestních věcech a to obnova řízení, dle hlavy devatenáct zák. č. 141/1961 Sb. (dále jen TrŘ) je jedním z velmi sledovaných témat Spolkem Šalamoun.

Dílčí novelou § 30 odst. 4 TrŘ s platností od 1. 1. 2022 je „z rozhodování o návrhu na povolení obnovy řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, který ve věci rozhodoval v původním řízení.“

Pomineme „paskvil“ zákonodárce, že soudce, či přísedící je vyloučen pouze z rozhodování o návrhu na obnovu řízení, nikoliv na vlastní obnovené řízení, což v praxi znamená, že pokud nový soudce-senát rozhodne obnovu povolit v obnoveném řízení, kde se provádí dokazování, bude věc posuzovat soudce-senát, který věc rozhodoval v původním řízení.(sic!)

Zdroj: innocenceproject.org

Tvrdá data

Ze statistik Ministerstva spravedlnosti vyplývá, že od roku 2013-2021 byl nápad 769 návrhů na obnovu řízení, které spadají do působnosti Krajských soudů. Z těchto 769 návrhů za 8 let soud vyhověl pouze jedné a to v případě Šnajdr a nejoblíbenějšímu důkazu Spolku Šalamoun, to pachové stopě.

Rok 2021


V roce 2021 byl dle statistik MSp nápad 66 žádostí o obnovu v řízení v ČR v gesci Krajských soudů.
Zcela předvídatelně nebyla povolena ani jedna.

Rok 2022

Od 1. 1. 2022 je vyloučen z posuzování návrhu na obnovu řízení soudce-přísedící, který věc posuzoval v původním řízení. Jedná se o zlomový moment.
Zcela předvídatelně byl nápad návrhů na obnovu řízení skoro o 100% vyšší a bylo podáno za rok 2022 v celé ČR 122 návrhů na obnovu řízení ke Krajským soudům.

Z těchto 122 návrhů, zcela nečekaně vyhověl Městský soud v Praze a v jednom případě a skutečně obnovu řízení povolil.

Ve veřejném prostoru o tomto jednom případě nebyla sebemenší zmínka a proto Spolek Šalamoun požádal dle zák. č. 106/1999 Sb. o poskytnutí tohoto rozhodnutí.

Byli jsme v očekávání, nejen jména advokáta, kterému se podařilo zcela nemožné, ale zejména argumentací, kterou soud přesvědčil k tomu, aby obnovu řízení v jednom případě po 5 letech skutečně povolil.

Zdroj: innocenceproject.org

Systém neselhal


Městský soud v Praze korektně usnesení o povolení obnovy řízení zaslal. Z daného usnesení vyplývá, že podavatelem návrhu na obnovu řízení nebyl odsouzený zast. advokátem, ale Městský státní zástupce v Praze a jednalo se o obnovu řízení v neprospěch obviněného. Statistiky MSp vcelku logicky podavatele návrhu nerozlišují.

Je zcela zjevné, že institut obnovy řízení v trestních věcech s nápadem u Krajských soudů i po 1. 1. 2022 je zcela dysfunkční.

Je fakt, že od roku 2013 do roku 2022 včetně, bylo podáno celkem 957 návrhů na obnovu řízení a česká justice selhala jen v jednom případě v roce 2018. Jsou to výstupy, kterým ani ze statistického pohledu nelze věřit.

Vlastní zkušenost

Spolek Šalamoun monitoroval osobní účastí řadu řízení o obnově řízení (např. Kramný, Balhar, policista O., či policista K. a řadu dalších)

Není vůbec divu, že institut obnovy řízení je zcela dysfunkční a že česká justice je patrně nejlepší na světě (srovnaní USA), protože např. V kauze Balhar dospěl Krajský soud v Ostravě složen z předsedy senátu s titulem Mgr. a dvou přísedících bez vysokoškolského vzdělání, že odborná vědecká veřejnost složená z rektorů, profesorů, docentů a dále světová odborná veřejnost problematice etologie, odorologie, chemie a dalších, vůbec nerozumí.

V případě policisty O, Krajský soud v Brně složen s předsedkyně senátu s titulem Mgr. a dvou přísedících velmi pokročilého důchodového věku přes znalecký posudek z forenzní biomechaniky a odborné vyjádření v oblasti videa jako jediného důkazu v dané věci, které konstatují, že inkriminované video nejenže žádný důkaz o protiprávním jednání neposkytuje a ba dokonce ani nemůže, senát konstatuje závěr, proti kterému není obrany a to „My to tam vidíme

Zdroj: innocenceproject.org

V případu Kramný korektní novináři konstatují, že znalci prokázali, že Kramný nevraždil elektřinou, ale pro soud to není nová skutečnosti, jako esencionální podmínka obnovy řízení. Pro Spolek Šalamoun není problém zajistit nezávisle odborníky z celého světa (viz pachové stopy), ale maximálně se dozvíme, že dané problematice vůbec nerozumí. Je velmi těžké odborně vědecké veřejnosti vysvětlovat, že Ohmův zákon a základní fyzikální principy, platí všude na světě, jen neplatí u Krajského soudu v Ostravě.

Innocence Project, Inc.

Spolek Šalamoun nejenže velmi pečlivě sleduje Innocence Project v USA, ale jako první země ve východní Evropě požádal o členství v této prestižní neziskové právnické organizaci. Již sama skutečnosti, že projekt Innocence byl založen v roce 1992 a Spolek Šalamoun v roce 1994 má vypovídací hodnotu a zejména společné cíle.

Posláním projektu Innocence je „osvobodit ohromující počet nevinných lidí, kteří zůstávají uvězněni, a přinést reformu systému odpovědného za jejich nespravedlivé věznění“(Wikipedia)

Z našeho úhlu pohledu je velmi zajímavý údaj (Wikipedia) Od roku 2021 pomohl projekt Innocence úspěšně zvrátit více než 300 odsouzení prostřednictvím zproštění viny na základě DNA, kdy Spolek Šalamoun neuspěl v posledních 7 letech ani s jednou obnovou řízení v trestní věci, tolik malé srovnání.

Naši budoucí vážení kolegové nás pozvali na konferenci, kterou právě pořádá projekt Innocence v Washingtonu a Tel Avivu. Je to bohužel nad naše finanční možnosti, ale chceme naše vážené kolegy pozvat k nám do České republiky a v prostorách Poslanecké sněmovny, nebo Senátu uspořádat mezinárodní konferenci právě o nespravedlivě odsouzených.

Máme jedinou obavu, až jim představíme naprostou neomylnost české justice, až jim představíme předsedy senátu, kteří ovládají snad všechny vědní obory, které existují, či soudce, který sice lže, prokazatelně falšuje protokol o hlavním líčení, ale oplývá nadpřirozenou schopností vidět i to, co viděl normální smrtelník nemůže, budou u nás chtít zůstat natrvalo.

Vítejte v právním státě.

Václav Peričevič
Spolek Šalamoun

1 Comment

  1. Martin napsal:

    K Vašemu článku k obnově řízení v trestních věcech. Využití práva na obnovu řízení, dost závažným způsobem komplikuje čl. 13 odst. 4 písm. n) pokynu NSZ č.9/2019.
    Dle tohoto článku není trestním oznámením na orgány činné v trestním řízení posuzováno jako trestní oznámení, jelikož k řízení je možný opravný prostředek návrh na obnovu řízení. Tento článek uvedeného pokynu totiž přímo a jasně předpokládá, nebo-li dokonce jasně ustanovuje, že je vyloučeno, aby v řízení orgány činné v trestním řízení spáchal trestný čin, tedy vyloučena možnost řádného prověření spáchání tr. činu, je vyloučena trestní odpovědnost a tím poskytování právní ochrany orgánům činným v trestním řízení před trestní odpovědností což je v přímém rozporu paragrafu 278/4 tr.řád, paragrafu 33 vyhlášky o jednacím řadu listiny základních práv a svobod, Ústavy, Úmluvy a ústavního pořádku vůbec a velice vážným způsobem zasahuje do práv na spravedlivý proces a nemožnosti obnovy řízení z důvodu, že neexistuje možnost orgánům v trestním řízení, prokázat tr. čin.

Napsat komentář