Příběh policisty – varování nejen pro policisty P ČR

Úvod

Úvodem chceme zásadně zdůraznit, že případ se týká nezletilé „poškozené“, proto s naprostým respektem k ochraně jejích práv důsledně anonymizujeme jména, města, soudy a další sebemenší indicie, které by mohli přispět k její identifikaci, právě z důvodu její ochrany. Ze stejného důvodu jsme se nakonec rozhodli, že nezveřejníme jediný důkaz v celé této trestní věci, a to video, které by mohl i někdy v budoucnu někdo individuálně identifikovat.

Spolek Šalamoun již několik let monitoruje případ „policisty“, který byl odsouzen za znásilnění dle § 185 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, své vlastní biologické dcery, a to tak, že se jí měl dotýkat v oblasti vnějších pohlavních orgánů.

O případu jsme podrobně informovali zde:

Důkazní stav

 1. „Poškozená“ i přes simulaci na figurínách či obrázcích, zcela kategoricky popírá skutkový děj, že se měl otec dotýkat jejích pohlavních orgánů.
 2. Obžalovaný otec kategoricky popírá, že došlo ke skutkovému ději popisovaném v obžalobě, tedy, že se měl dotýkat pohlavních orgánů dcery.
 3. Otec byl podroben řadě znaleckých zkoumání, zcela negativních, včetně tzv. falopletysmografu, který znáte spíše pod názvem falograf, který lze těžko ošálit bez důsledné a dlouhodobé průpravy (srovn. s tzv. detektorem lži).
 4. Mimo inkriminovaného videa neexistuje v dané trestní věci žádný jiný důkaz, který by prokazoval dotyk otce s pohlavním orgánem dcery.
 5. Znalci obžaloby i obhajoby shodně konstatují, že nenašli sebemenší indicii, že by zájmem otce byly dětské objekty, je plně orientován na zralé osoby ženského pohlaví.
 6. Video, jako jediný důkaz v této trestní věci, bylo přezkoumáno znalci v příslušných odborných odvětvích, a to znalci obhajoby i obžaloby se stejným, na sobě nezávislým závěrem:

„Video neobsahuje žádné sexuálně závadové jednání.“

Obnova řízení

Spolek Šalamoun již od samého prvopočátku rozporoval nejen obsah jediného důkazu, tj. inkriminovaného videa, ale i jeho těžko uvěřitelnou kvalitu, a to v rozlišení 640×320 s frame rate 5 FPS! (pozn. autora: inkriminovaný záznam byl pořízen v červenci roku 2019 a to Útvarem zvláštních činností Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále GIBS). (sic!)
Nad rámec je nutno uvést, že policista měl doma na základě rozhodnutí soudu dle §158d odst. 3 a odst. 4 TrŘ umístěný 3 kamery, kde ze strany soudu je v odůvodnění takového postupu uvedeno:

ve snaze uspokojit své sexuální potřeby, v blíže nezjištěné četnosti a intenzitě, měl zneužít bezbrannosti nezl. a vykonat na ní pohlavní styk způsobem srovnatelným se souloží tak, že se s ní měl společně koupat ve vaně, přičemž oba byli zcela nazí… poté jí měl líbat po celém těle, a to zejména po lících, v oblasti prsních bradavek a břicha, přitom jí měl lehce kousat a sát kůži, čímž jí měl na těle způsobovat dočasné skvrny, dále jí přiměl přitisknout ústa na jeho stehna a následně i na přirození…..

Úkony trestního řízení byly zahájeny na základě telefonického oznámení PhDr. Aleny Uváčikové…..
Následně byla oznamovatelka Uváčiková policejním orgánem telefonicky vytěžena. (sic!)

Kdo je PhDr. Alena Uváčiková?

Fakta

Je nutno objektivně uvést, že ani jedna skutečnost z odůvodnění postupu dle §158d TrŘ příslušného soudu se samozřejmě nepotvrdila, poškozená jednoznačně uvádí, že se s tátou nikdy nekoupala a že jí „pusinkoval“ pouze na čelíčko.

Úřední záznam GIBS při předběžném vyhodnocení obrazového záznamu konstatuje, že u policisty byla patrna erekce pohlavního údu. Znalci a konečně i inkriminovaný obrazový záznam však takový stav jednoznačně vylučuje.

Forenzní biomechanika

Spolek Šalamoun oslovil předního českého znalce v odvětví forenzní biomechaniky k přezkoumání obrazového záznamu (pozn. autora: Policie ČR zcela běžně znalce v odvětví forenzní biomechaniky používá např. při přepadení benzínových stanic).
Tento přezkoumal jediné inkriminované video (videa z ostatních 2 kamer umístěných v domě policisty záhadně mizí a vůbec nejsou součástí trestního spisu (sic!)).
Znalec velmi přesvědčivě vypracoval znalecký posudek, který následně u soudu osvědčil se závěrem, že z inkriminovaného videa, jako jediného důkazu v této věci, nelze dospět k tomu, že vůbec došlo k dotyku otce resp. jeho prstů v oblasti vnějších pohlavních orgánů a video takový důkaz vůbec neposkytuje!

Srovnání

Na níže uvedené fotografii ze dne 3. 12. 2018 vidíte záběr průmyslové kamery při přepadení benzínové stanice.

Přepadení benzínové stanice

Níže vidíte fotografii, kterou pořídil Útvar zvláštních činností GIBS dne 9. 7. 2019 v domě policisty v rozlišení 640×320 s frame rate 5 FPS.

Foto GIBS

Odborné vyjádření

Spolek Šalamoun zajistil ad hoc odborné vyjádření renomované kapacity s titulem doc. Mgr., která nejen přednáší na přední vysoké škole k tomu zaměřené, ale je autoritou ve zpracování obrazu. Ten ve svém odborném vyjádření konstatoval zásadní pochybnosti o kvalitě pořízeného záznamu obrazu v roce 2019 v rozlišení 640×320 s frame rate 5 FPS, kde zásadně chybějí metadata, ale především technická specifikace zařízení, které záznam pořizovalo se závěrem, že takové zařízení by odpovídalo zařízení koupené na matějské pouti v roce 2010, či s argumentací, že ve specializovaných obchodech lze dnes za pár korun pořídit špionážní zařízení v řádech daleko větší kvality než je pořízený záznam Útvarem zvláštních činností GIBS.

Zvuk

Na základě konzultace s „bardy“ řešící mravnostní problematiku se Spolek Šalamoun věnoval i obsahu zvuku a hovoru mezi policistou a jeho biologickou dcerou. Ani v sebemenším náznaku není obsah jejich komunikace eroticky laděný, ba naopak baví se zcela zřetelně o probíhající pohádce a dalších plánech etc.

Kalhotky

Je nutno ještě zmínit, že matka „poškozené“ (nečekaně též policistka) poskytla spodní kalhotky dcery pro následný test DNA, který byl samozřejmě negativní.

Zamlčení

Svět je skutečně malý a Spolek Šalamoun získal věrohodnou informaci, že policejní orgán GIBS získal v průběhu vyšetřovaní této údajné trestní věci informaci z policejních zdrojů, že inkriminované video s ohledem na jeho kvalitu a zejména obsah není možné použít jako důkazní prostředek a že z něj inkriminované jednání nelze vůbec dovodit.
GIBS, ač se jednalo o odborný názor, dokonce pracoviště Policie ČR (slušní policisté jistě tuší, co je pramen našich informací a proč tuto informaci nelze lege artis u soudu použít) tuto zásadní informaci zamlčel a video jako důkaz použil.

Soud o obnově řízení

V pondělí příslušný soud projednával ve světle všech shora uvedených skutečností návrh na obnovu řízení. Novou a soudu dříve neznámou skutečností byl jednak znalecký posudek v odvětví forenzní biomechaniky, žádný jiný posudek v původním řízení se nikdo neobtěžoval zadat, který vysvětluje, že z inkriminovaného videa ke skutkovému ději, za který je policista odsouzen, nelze dojít a video takový důkaz vůbec neposkytuje. Dále pak odborné vyjádření, které nabízí závěr, že video bylo patrně orgánem GIBS účelově změněno s cílem snížení jeho kvality.

Výsledek

Soud vyslechl znalce, který velmi exaktně vysvětlil laickému soudu své závěry a provedl důkaz ad hoc odborným vyjádřením.
Následně předsedkyně senátu příslušného soudu zamítla další dokazování. Je zcela neakceptovatelné a neuvěřitelné, že ač se zcela zjevně jedná o senátní věc, předsedkyně senátu se vůbec neobtěžovala zamítnutí dalšího dokazování projednat se senátem a sama bez porady senátu další dokazování zamítla. Jedna se o další naprostý lapsus této soudkyně, neodstranitelnou vadu řízení, ale především je to obrazem o stavu justice, její vážnosti a důvěryhodnosti, když neovládá ani základní procesní formu a pravidla.

Soud návrh na obnovu řízení policisty zamítl s argumentací, že se z jeho pohledu nejedná o laické hodnocení, ale o hodnocení soudu v rámci volného hodnocení důkazů, což je plně v gesci soudu, s argumentací, že oni tam přeci protiprávní jednání vidí.

Ukázka ze znaleckého posudku o faktu co vidíte a co je skutečnost. Vzájemná pozice obou těles byla při snímkování zachována.

Je nutno uvést, že inkriminované video v rámci řízení o obnově řízení nebylo u veřejného zasedání vůbec provedeno, tedy přehráno. Máme zcela zásadní pochybnosti o tom, že zejména laické přísedící, důchodového věku bez akademického vzdělání, vůbec něco tuší o tom, co namítá obhajoba, tedy co je rozlišení 640×320, co je frame rate, chybějící metadata atd.

Právní pohled

V této souvislosti je třeba opětovně akcentovat judikaturu Ústavního soudu, z níž plyne, že jakýkoliv stupeň podezření není s to vytvořit zákonný podklad pro odsuzující výrok s tím, že odsuzující výrok musí být vždy výrazem lidsky dosažitelné jistoty plynoucí ze zákonem stanoveného procesu zjišťování a následného vyhodnocování rozhodných skutečností.

Závěr

Je asi zbytečné plédovat, že pokud soudu renomovaní znalci a odborníci sdělují, že na inkriminovaném videu nejen nic vidět nemohou, ale že protiprávní jednání z něj není vůbec patrné, nepřebije to argument, že soud ho tam v rámci volného hodnocení důkazu vidí.

Realita

Policista byl odsouzen dle § 185 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let. Ve výkonu trestu, který dobrovolně nastoupil, je již přes 2 roky. Dle daných podmínek, může o případné podmínečné propuštění žádat po uplynutí 2/3 trestu, tedy cca za 18 měsíců.
U Policie ČR ve služebním poměru sloužil necelých 19 let. Nemusím nijak akcentovat, že za dobu služebního poměru 19 let nebyl odsouzen, a jedná se o jeho první trest. Návrat do společnosti se záznamem v rejstříku trestu dle § § 185 odst. 1, odst. 3 písm. a) bude mimořádně složitý.

Nadpřirozené schopnosti soudů

Již v původním řízení intervenující státní zástupkyně u Vrchního soudu konstatuje, že video vidělo řada osob s právnickým a lékařským vzděláním a každý k němu má jiný výklad (v protokolu o veřejném zasedání tento závěr samozřejmě není). Pokud nám znalci, kteří k tomu nejen mají odborné vzdělání, praxi, ale i znalecké razítko, stovky impaktovaných článků, Hirschův index, konstatují, že video takový důkaz neposkytuje, či nám znalci v odvětví sexuologie, konstatují, že video neobsahuje sexuálně závadové jednání, nelze takový stav nahradit přesvědčením soudu, že tam protiprávní jednání vidí v rámci volného hodnocení důkazů. Na základě přesvědčení soudy v 50. letech posílali občany ČSR na šibenici v rámci třídního boje. V demokratickém a údajně právním státě (čl. 1 Ústavy ČR) argument přesvědčení nemůže vůbec obstát, ač je to přesvědčení soudu. Nebo opět vedeme třídní boj proti občanům České republiky?

Varování

Nejen pro slušné policisty, ale i každého otce své dcery. Přebalujete děti, otíráte jim třeba hýždě vlhčeným ubrouskem, hladíte je na kolenou, hrajete si, blbnete, nebo dokonce u menších dětí děláte tzv. poprdění (dítě leží na zádech a na břichu mu ústy prskáte)? Zjevně riskujete vězení.
Nechci ani domýšlet např. stav, kdy při koupání ze známých zdravotních důvodů, než se to naučí sám, ač to většinou dělají matky, budete synovi přetahovat předkožku přes žalud a zpět. Pokud vás u tohoto „přistihne“ Útvar zvláštních činností GIBS, nepochybně dostanete doživotí.

Je mi zcela blijno.

Vítejte v právním státě.

Václav Peričevič
Spolek Šalamoun

2 komentáře

 1. Petr Š. napsal:

  Tak zde je jen vidět, jak má vypadat ten spravedlivý proces, který nám všem garantuje Ústava. Smutné na tom je, že právě tento zákon, se trestní soudy snaží dodržet vždy, neboť se za tímto významem schovává pouze ta skutečnost, že stačí soudci dodržet pouze procesní postup. Tedy když vyslechne obžalované, stejně tak svědky a znalce, ale ten konečný názor a závěr si vytvoří soudce sám. Takže: každý může tvrdit, je nevinný a nikomu nic neudělal, ale soudce napíše do rozsudku? vinen že: a už s tím nikdo nic dělat nemusí. To je dodržení Ústavy. Zvracím z takových soudů, jediné co se na justici a soudnictví změnilo, je paragrafové znění s vyřazením několika zákonů, kdy se používali paragrafy pro politické procesy, ale ta skutečná soudcovská práce, pořádné prověřování důkazů a vynášení rozsudků, které by si nikdo nemohl dovolit rozporovat, je naprosté minimum, takže to o co jsme se snažili, se vůbec nezměnilo, tedy o profesionalitu soudců. Nemohlo se nikdy nic změnit, když ti samý soudci, kteří posílali do kriminálů lidi za jejich politické názory, na soudech zůstali i nadále, stejně tak i profesoři a vyučující na právních fakultách, ti bolševičtí lektoři, co vtloukali novým soudcům jak odsuzovat nevinné, i ti, stále vyučují. Tak čemu se můžeme divit, to že jsme se nikdy nevypořádali s komunistickou minulostí, je stejný vřed v morálce národa, jako když po 2 světové válce, se i z nacistického Německa, vytěžovali tzv. Elity a namísto toho, aby hlavně oni, nesli svou část viny na tom co a proč se z Německa stalo, nakonec byli opět umístěni do svých původních pracovních míst a jako by se nic nestalo, tak i z nich se najednou stali ti ctihodní občané Nového demokratického Německa. Tím nejsmutnější ale je, že i ta nejvyšší autorita Ústavního soudu, jakou je Pavel Rychetský: Předseda Ústavního soudu České republiky, si klidně a veřejně dovoluje pronášet, jak obrovskou podporu mají naši soudci a v jaké váženosti k nim, občané vzhlíží. Ano, občané k nim vzhlíží, ale pouze dokud s nimi nemají tu skutečně osobní zkušenost, protože potom, je každý jako jsem byl i já, úplně v šoku a není schopný chápat, proč a co vede ty soudce k takové nenávisti vůči nim. Já jako člověk, nikdy nikomu ničím neublížil a i přes to všechno jsem byl označený jako vrah. Ale to jen proto, že u soudů bez povšimnutí procházeli křivé znalecké posudky, které by musel roznést na kopytech každý jen vyučený občan a nikoli vysokoškolsky vzdělaní nad lidé, z dob bolševické vlády. No a pochopitelně, klientelismus v řadách policie ČR z těch, kteří mě obvinili. Naštěstí máme příliš málo vystavěných věznic a tak i tento fakt musí soudci vždy zohledňovat a proto musí vždy mít informace o stavu zaplnění našich věznic a dle skutečných možností se posílají občané do výkonu trestu. Kdyby toto neplatilo, to procento odsuzovaných by bylo mnohem vyšší, než jaké doposud je a až soudci začnou v plné míře využívat i alternativní tresty, sami uvidíte, do jakých čísel se dostaneme a že v tu chvíli budeme i v celé EU premianty v počtech odsouzených na osobu. Ale máme problém i ve státních zástupcích a jedním z takových problémů, je i to, jakým způsobem jsou odměňováni, hlavně jak, tedy čím těší zločin, tím vyšší částka při úspěšném rozsudku. A tak se nelze divit, že ani nedokáží správně hodnotit skutky a dávat jim správnou právní kvalifikaci, tedy když jde např. „jen“ o pokus o ublížení na těle, za které by dostali pouze 40.000,-Kč, raději použijí § pokus o vraždu, za kterou dostanou 80.000,-Kč. A o takových čachrech nemají občané ani ponětí, ale jak jsem již uvedl výše, tedy dokud se sami nepostaví do lavice obžalovaných. Česká justice, je ostudou Českého právního systému republiky! A čemu se divit, kdy od roku 1989 jsme byli spokojeni s tím jak státní správa funguje, já si za svůj život neumím vybavit jeden jediný rok, kdy bych mohl říci, že Ano, vláda toho, nebo tamtoho, byla opravdu perfektní a jen ti dokázali dát státní správu do pořádku tak, aby právě oni a tato instituce pracovala pro občany, nikoli naopak, tedy že jen státní správa je tou, která z občana vytahuje peníze, brání mu v svobodné činnosti, nebo přímo ve svobodě života a ona sama byla tím, kdo se podílel na korupci, nebo trestní činnosti politiků či vysoce postavených úředníků. A od někoho takového očekávat poctivost, prosazování práv, dohled nad dodržováním zákonů, je stejně bláhové, jako bych chtěl očekávat čestné chování od Putina a vedení celé Ruské Federace. Proto mě velice pobavil i výrok občana p. Pavla Rychetského
  Předsedy Ústavního soudu České republiky, když veřejně prohlásil svůj distanc od našeho současného prezidenta Zemana. Když řekl, že prezidenta Zemana již nemá ve svém kruhu přátel, ale naopak se z něj stal jeho nepřítel. To je tak směšná póza, jako by zloděj pomluvil zloděje, že si nakradl víc než ten druhý, i když jsou oba úplně stejní. A tento fakt je prokázaný jejich pracovními výsledky, nebo veřejnými prohlášeními. A jsme zas na začátku všech problémů, které naše republika bude mít a dokud se konečně neponaučí a neprovede takové změny, aby se neustále ty chyby neopakovali, nic se zde nezmění. Nic a v ničem podstatném. To, že máme otevřené hranice, je jedinou podstatnou změnou, polistopadové politiky, nic víc.

 2. Tomas napsal:

  Komu se tak znelíbil ten policista? Vybral si špatně manželku, policistku? Odhalil velikou korupci a stal se nepohodlným? 19 let zde udržoval právo a demokracii a nyní kroutí trest. Koho asi volil za prezidenta? A v minulých letech? Policista nemá imunitu jako poslanec. Uváčiková je profláknutá firma.

  Proč tajíte jména těch justičních hvězd a soud? Proč ta nemístná skromnost? Aspoň jako varování pro občany, když by se dostali před tento senát. A kdo to odsoudil na Vrchňáku? A na nejvyšším soudu? A podepsal se pod ústavní stížnost?

Napsat komentář