Kauza Kramný – soudný den české justice II.

Zítra tj. 10. 2. 2023 v soudní síni č. 7 v 10:00 hod. u Krajského soudu v Ostravě zazní rozhodnutí zda bude, či nebude povolen návrh na obnovu řízení v trestní věci Petra Kramného.

Než tak senát JUDr. Šárky Skalské učiní, je nutno konstatovat, že spravedlnost už definitivně prohrála. S naprostým zděšením jsme ve středu 8. 2. 2023 vyslechli závěrečnou řeč státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, Mgr. Víta Legerského. Pominu, že rétorický výkon byl daleko pod hranicí podprůměru, byl zjevně otřesen a nervozita „klepajícího“ se státního zástupce Mgr. Legerského spíše vzbuzovala dojem terminální fáze pokročilého alkoholismu. Zveřejníme zvukový záznam, kde si každý může učinit názor nad výkonem státního zástupce sám. 

Daleko horší byla jeho argumentační stránka. Je nutno akcentovat, že veřejným zájmem v trestním řízení je co nejobjektivnější zjištění skutkového děje v této žalobě popsaného, jak je zakotveno v § 1 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, který zní:

„Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.“

V této své základní povinnosti SZ Mgr. Legerský zcela selhal. Považujeme za zcela neakceptovatelné, aby státní zástupce se základním magisterským titulem z právnické fakulty hodnotil odborné znalecké závěry z oborů patologická anatomie, soudní lékařství, forenzní biomechanika, elektrotechnika a další, s argumentací, že zpracovatelé těchto odborných závěrů s tituly profesorů, docentů a doktorů se v problematice neorientují, či nemají dostatečné zkušenosti. Autoři odborných znaleckých závěrů jsou renomovaní a uznávaní odborníci ve svých oborech, a to nejen v ČR. Jsou autoři stovek impaktovaných článků, desítek odborných publikací, nositelé řady ocenění a docenti na různých fakultách. Pro přesnost státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, Mgr. Legerský v oborech patologická anatomie, forenzní biomechanika, soudní lékařství a elektrotechnika není autorem ani jednoho článku, autorem ani jedné publikace a jeho jméno v těchto oborech odborná veřejnost nikdy neslyšela. Ze strany Mgr. Legerského se jedná o neuvěřitelný lapsus, který sám o sobě hrubě narušuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce. 

Pominu, že drtivou část své zcela nesouvislé závěrečné řeči věnoval argumentům, které vůbec nejsou předmětem obnovy řízení, jelikož značnou část své řeči věnoval znalcům MUDr. Matlachovi a MUDr. Fargašovi, o kterých se však návrh na obnovu řízení vůbec neopírá a taková argumentace je zcela irelevantní. 
Dehonestací dalšího znalce, a to prof. Štefana, který bohužel zemřel a nemůže se již bránit, považujeme za hranicí lidské důstojnosti.

Důvod, proč takto a naprosto v rozporu se vším Mgr. Legerský reagoval, je zcela nasnadě. On ví a my to víme také, že obsahem spisového materiálu trestní věci Petra Kramného je email komunikace s dalšími odbornými autoritami, a to prof. Pekka Saukkem z Univerzity v Turku, autorem publikace Knight’s Forensic Pathology (Saukko, Knight’s Forensic Pathology), kterou dokonce, zcela neznalý věci sám Mgr. Legerský, argumentuje, či prof. Michalem Tsokosem z Univerzity v Berlíně, kteří vyjadřují též pochybnosti o příčině smrti Kláry a Moniky Kramných v důsledku působení elektrického proudu. Státní zástupce Mgr. Legerský věděl, ví a musí vědět, že již nenajde žádnou odbornou autoritu, nejen v ČR, ale i v Evropě, která by konstatovala, že příčinou smrti Moniky a Kláry Kramných byl elektrický proud. 


Včerejší závěrečná řeč SZ Mgr. Legerského přinesla novum. Konečně (ač na to upozorňujeme od roku 2018) připustil, že došlo ke zkreslení přepisu hovoru Petra Kramného se svou tetou V.D., a že inkriminovanou větu „všechno mi to vyšlo i v tom Egyptě) P. Kramný nikdy neřekl, ač jí následně opisují Vrchní soud v Olomouci i Nejvyšší soud (sic!). Zcela a naprosto děsivá argumentace SZ Mgr. Legerského je o příčině toho, že autor přepisů kpt. Kubiena vložil do úst Petra Kramného slova a věty, které nikdy neřekl. SZ Mgr. Legerský ve své argumentaci uvádí, že to byl hovor dlouhý, tj. skoro 30 minut, a že při takto dlouhém hovoru se to může stát!

Další učebnicový příklad vážnosti a důstojnosti státního zástupce Mgr. Legerského je jeho argumentace, že ostravský cappo di tutti capi, důvěrník STB MUDr. Igor Dvořáček byl opatřením ustanoven jako znalec, když zrovna probíhala jeho utajená cesta s policisty do Egypta. SZ Mgr. Legerský argumentoval tak, že přeci, pokud dojde ke spáchání trestného činu, je potřeba zajistit co nejrychleji odborníky na místo činu, aby byl co nejdříve odhalen pachatel a není čas formálně papírově sepisovat opatření, protože se jedná o tzv. neodkladný úkon. Jistě s takovým. postupem lze souhlasit, ale co samozřejmě SZ Mgr. Legerský zamlčel, že cesta MUDr. Dvořáčka do Egypta proběhla ve dnech od 28. 2. 2014- 8.3.2014 letem TK 1768 z letiště Václava Havla. Monika a Klára Kramné byly nalezeny mrtvé dne 30. 7. 2013. Dne 14. 8. 2013 byl pohřeb Moniky a Kláry Kramných. 20. 2. 2014 byl Petr Kramný vzat do vazby. Tedy nelze souhlasit, že se jednalo o tzv. neodkladný úkon po 8 měsících od smrti Moniky a Kláry Kramných.

Je to jen „malý“ střípek průběhu závěrečné řeči SZ Mgr. Legerského, který dle našeho názoru hrubě a zásadně poškodil vážnost, důstojnost a zejména důvěryhodnost státního zastupitelství. 

Celá obhajoba SZ Mgr. Legerského je postavena na obratu nehodným státního zástupce (P. Kramný omílá stále to samé) a neexistují nové skutečnosti pro obnovu řízení. Je však nutno konstatovat, že žádný znalecký posudek v odvětví patologické anatomie, forenzní biomechaniky a tzv. mezioborový posudek v původním řízení nikdy zpracován nebyl a závěry těchto posudků jsou pro soud skutečností novou, dříve neznámou, které můžou ovlivnit původní rozhodnutí soudu. 

Jak zítra v 10:00 hod rozhodne senát JUDr. Šárky Skalské je zcela nepředvídatelné, ale pokud senát přijme argumentaci Mgr. Legerského:

„doktor Šteiner, nemá dostatečné zkušenosti“, či „doktor Šteiner se zjevně ve svých nálezech neorientuje“ a „nemá představu jaké změny může srdce při zásahu elektrickým proudem vykazovat“, či vystoupení docenta Pilina bylo „tendenční“ a jeho „závěry jsou nesprávné“ a obnovu nepovolí, bude Spolek Šalamoun iniciovat změnu článku 1. Ústavy České republiky na nové znění:

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný stát, ale není demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Napsat komentář