Kauza Kramný – zpráva o průběhu návrhu na obnovu řízení

Ve dnech 29. 11 a 1. 12. 2022 u Krajského soudu v Ostravě proběhlo veřejné zasedání o návrhu na obnovu řízení odsouzeného Petra Kramného.

Úvodem je nutno konstatovat, že jak senát JUDr. Šárky Skalské, tak celý KS v Ostravě se snažil o zajištění důstojnosti, zdvořilosti, včetně přístupu k veřejnosti u hlavního líčení, velmi korektním způsobem, který je naprosto nebývalý a nepochybně zaslouží poděkování.

Případ média označují za nejsledovanější proces desetiletí a tomu i odpovídala zcela zaplněná největší jednací síň KS v Ostravě č. 7.

Ač zprávy ze soudních síní tzv. soudničky mají velmi bohatou historii (Karel Poláček, Jakub Arbes, Jaroslav Hašek, Jan Drda a řada dalších), bohužel mediální výstupy z veřejného zasedání s Petrem Kramným sledujeme s mírným rozčarováním, a to z důvodu, že zprávy ze soudní síně se převážně netýkají merita věci, ale vzezření obžalovaného, což lze stěží považovat za profesionální žurnalistiku. Důvody nelze postavit najisto, a tak se asi nikdy nedozvíme, zda je to z důvodu neznalosti „procesu a případu“, či z obavy, že zejména bulvární média „vraždící zrůdu elektrickým proudem – Petra Kramného“ vlastním přičiněním vytvořila. Chceme zásadně akcentovat, že to, jak je Petr Kramný ostříhán, či jaký má výraz ve tváři, skutečně není meritem obnovy řízení, ale řada médií, zejména bulvárních, těmto okolnostem věnuje mimořádnou pozornost, namísto zjevných chyb při hodnocení důkazů, které jsou jim předestírány předvolanými znalci.

Den první


Dne 29. 11. 2022 byl na pořadu jednání výslech autorů znaleckých posudků prof. MUDr. Ivo Steinera, CSc. a doc. MUDr. Alexandra Pilina, CSc. Málokdo ví, že jmenovaní jsou poslední, kteří viděli v mikroskopu tzv. nekroptický materiál Moniky a Kláry Kramných. Nekroptický materiál (vzorky srdce a kůže) hraje v případu Petra Kramného zcela zásadní roli a jak vyplynulo z výpovědi prof. Ivo Steinera, jednoho z největších evropských patologů se zaměřením na myokard, byl Petr Kramný odsouzen právě na základě histologických preparátů. 

Znalci ve shodě stvrdili svůj znalecký posudek, který neprokazuje a ba vylučuje účinky elektrického proudu na těla a orgány Moniky a Klárky Kramných.

Skoro zapadlo i sdělení prof. Ivo Steinera, že zničení jediného důkazního materiálu, ze strany ostravského cappo di tutti capi Igora Dvořáčka je faktickým přiznáním viny (zde si můžeme položit otázku, proč by někdo ničil důkaz, který by svědčil v jeho prospěch, jak to činí pan Dvořáček).

prof. Ivo Steiner

Dále jen malá část médií informovala z našeho pohledu o zcela zásadním momentu, a to, že před výslechem znalce doc. MUDr. Alexandra Pilina, CSc. intervenující státní zástupce Mgr. Vít Legerský, který od počátku řízení tuto kauzu dozoroval a je jedním z autorů konstrukce o vraždě elektrickým proudem, se námitkou dožadoval neprovedení výslechu doc. Pilina.Argumentace státního zástupce Legerského byla natolik vágní, nesmyslná a zejména účelová, že senát JUDr. Šárky Skalské námitku zamítl a důkaz provedl.

Ačkoliv se médiím tento moment zdá být nepodstatný, opak je pravdou. Položte si společně s námi otázku – je opravdu ve veřejném zájmu postup státního zástupce, který chce zabránit zjištění objektivní pravdy? Je to právě státní zástupce, který reprezentuje v trestním řízení veřejný zájem, a tím je objektivní zjištění, zda ke skutku došlo, a případně kdo je za tento skutek odpovědný. Je v zájmu spravedlnosti a v souladu s trestním řádem bránit provedení důkazu? Nebo byl pan státní zástupce veden obavou a strachem z toho, že v soudní síni zazní to, co doslova vylučuje jeho konstrukci o vraždě elektrickým proudem?

Den druhý

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 pokračovalo veřejné zasedání přehráním odposlechů Petra Kramného. Média informují, že za rozhovor dostal Kramný od bulvárního deníku částku 30.000 Kč. Bohužel již média neinformují, že tuto částku nevyužil pro svoji potřebu, ale složil jí zálohu na výrobu pomníku pro Moniku a Kláru, což se patrně nehodí do mediálního obrazu vraha.Stěžejní rozhovor s tetou V. D., kde měl Kramný uvést větu: „Tak mi to všechno vyšlo i v tom Egyptě“ média označují, že v rozhovoru nezazněla, či, že došlo ke zkreslení. Opět patrně z neznalosti celé věci média netuší, že věta. „Tak mi to všechno vyšlo i v tom Egyptě“ je jeden z dalších pilířů odsuzujícího rozsudku. Pokud si pečlivě poslechnete ústní odůvodnění a písemný rozsudek nad Petrem Kramným ze dne 7. 1. 2016 tak zjistíte, že: 
Soudkyni Gilové k rozhodnutí pomohly i odposlechy, v kterých se Kramný chlubí své tetě, že mu v Egyptě všechno vyšlo. Důkaz

Kramný – Všechno mi vyšlo

Již menší část médií uvádí, že tuto větu opisují Krajský soud v Ostravě, Vrchní soud v Olomouci a dokonce Nejvyšší soud, ačkoliv nikdy nezazněla. Nesouhlasíme s názorem, že se jedná o drobnost, ale o zcela úmyslnou a účelovou manipulaci s důkazy. Stav, že je do úst Petra Kramného vložena věta, kterou nikdy neřekl, a která je následně využívána jako základní stavební kámen odsuzujícího rozsudku, je nepřijatelným překrucováním skutečného stavu věci.I v dalším odposlechu v rozhovoru s pojišťovnou je zcela vyvrácen argument odsuzujícího rozsudku, že: „chladnokrevně volal pojišťovnu s připraveným číslem smlouvy“.Jak vyplynulo z přehrání rozhovoru, zjevně otřesený Kramný sice volá pojišťovnu, ale nemá připravené číslo smlouvy a operátorka jej navádí, kde číslo nalezne. Je to další konstrukt a manipulace státního zástupce Legerského, následně nekriticky přejatého senátem soudkyně Gilové.V další části jednání bylo přistoupeno k výslechu znalců tzv. mezioborového posudku z odvětví forenzní biomechaniky, soudního lékařství a elektra, který vypracovaly zkušené autority, dnes již rektor doc. Ing. Zdeněk Horák, MUDr. Zdeněk Šňupárek, a doc. Ing. Zdeněk Kokeš, CSc. (poslední jmenovaný bohužel v mezidobí zemřel).

Bohužel již žádné médium nepřineslo z našeho pohledu zcela zásadní zprávu o tom, že totožně jako v úterý se snažil intervenující státní zástupce Vít Legerský zabránit provedení tohoto důkazu, opět argumentací tak vágní a zcela nesmyslnou, dle našeho názoru i odporující zákonu, že znovu senát JUDr. Šárky Skalské tuto námitku zamítl a důkaz provedl.
Pro pochopení celého stavu věci, státní zástupce Legerský samozřejmě moc dobře věděl, co znalci řeknou, protože jejich závěry v písemné podobě jsou součástí spisového materiálu, a přesto (nebo právě proto) se provedení tohoto důkazu snažil vehementně a opakovaně zabránit. Znovu se ptáme, je takový postup státního zástupce Legerského ve veřejném zájmu, v zájmu spravedlnosti a spravedlivého procesu? Protože jeho jednání spíše vypovídá o tom, že je veden obavou, aby plná soudní síň znovu neslyšela z úst dalších naprosto nezpochybnitelných autorit, že se žádná vražda el. proudem na pokoji č. 6343 nestala a stát nemohla, protože k tomu není naprosto žádný důkaz, a konstrukce obžaloby by se tak definitivně zcela zhroutila.

doc. MUDr. Alexander Pilin

Znalci Matlach – Fargaš


Doslova pupeční šňůrou jsou s kauzou Kramný spojeni odsouzení znalci MUDr. Radek Matlach a MUDr. Igor Fargaš. Z toho, co zaznělo v soudní síni ve dnech 29. 11. a 1. 12. 2022 jsou jednoznačně dány důvody obnovy řízení v jejich kauze. Málokdo má tušení, že meritem stíhání znalců Matlach – Fargaš nebylo údajné vypracování nepravdivého znaleckého posudku cca 1 a půl roku od jeho vyhotovení, ale snaha zastrašit kriminalizací nové znalce obhajoby, kteří se však nezalekli a posudky dle svého nejlepší odborného vědomí a lidského svědomí zpracovali, a popsali, co se v případě Petra Kramného odehrálo za manipulace se skutkovým stavem. Nastává naprosto bezprecedentní stav, kdy znalci Matlach – Fargaš byli odsouzeni především za to, že vyslovili hypotézu, že Monika a Klára Kramných mohly zemřít i z jiného důvodu, než je vražda elektrickým proudem (pro plné pochopení znalci ve dnech 29. 11. a 1. 12. 2022 žádné hypotézy nevyslovovali, ale kategoricky vyloučili závěry o vraždě elektrickým proudem).
Základním argumentem odsouzení znalců Matlacha a Fargaše bylo údajné chybné vyhodnocení histologického preparátu č. 21 (střeva Moniky Kramné), kde viděli tzv. zánětlivé polynukleáry. Nikoho jistě nepřekvapí, že u Okresního soudu v Ostravě vyšlo najevo, že ve spisovém materiálu je založen zcela jiný histologický preparát č. 21, než viděli znalci Matlach – Fargaš. Ač je to běžně opět nemožné, existují dva zcela rozdílné preparáty s totožným číslem 21, což jinak řečeno znamená, že původní preparát s č. 21 někdo vyměnil za nový preparát č. 21. Jedná se o další těžko uvěřitelnou manipulaci s důkazním materiálem.

Státní zástupce Vít Legerský


V závěru jednání média vůbec nezaznamenala, že zástupci Spolku Šalamoun po skončení veřejného zasedání a ve světle informací, které slyšel zejména soud a veřejnost v jednací síni, vyzvali Víta Legerského k zahájení úkonů trestního řízení z principu oficiality, a případně k okamžité rezignaci. Ač zástupce veřejnosti, placen z peněz daňových poplatníků, v rozporu se zák.č. 283/1993 Sb., kdy je povinen se vystříhat všeho, co by mohlo vzbuzovat pochybnosti o nezávislosti výkonu jeho funkce, doslova jako spráskaný pes utekl ze soudní budovy, zjevně rozrušen z toho, co v soudní síní slyšel. (Sic!) Je samozřejmě nabíledni a zcela předvídatelné, že se bude snažit znalce obhajoby, respektované bardy z řady znaleckých odvětví, kriminalizovat. S odstupem času můžeme dnes prozradit, že zejména v počátku všechny odborné závěry a znalecké posudky, zejména z odvětví soudního lékařství Spolek Šalamoun konzultoval i s odborníky mimo území ČR, kteří nebyli pod těžko uvěřitelným mediálním lynčem. Právě z tohoto důvodu již řadu let plédujeme, že se již na území nejen ČR, ale i Evropy nenajde znalec či ústav, který by se podepsal pod závěr o vraždě elektrickým proudem. Nadto poukážeme na skutečnost, že doktor Vorel a jeho znalecký ústav (autoři revizního znaleckého posudku)  raději v mezidobí ukončili znaleckou činnost.Z těchto důvodů zástupci Spolku Šalamoun vyzvali státního zástupce, aby konal nebo, aby okamžitě rezignoval, neboť jeho postup v rámci tohoto řízení je ve zjevném rozporu s jeho povinnostmi a účelem řízení jako takového, tedy zjistit skutkový stav co nejpřesněji a případně dohledat osoby, které jsou za něj odpovědné.

Závěr


Nerozumíme a nechápeme stav, s ohledem na to, co zaznělo v soudní síni ve shora uvedených dnech, že dosud v rámci řízení nikdo nevyslovil staré rčení „císař nemá žádné šaty“ či alespoň „Legerský nemá důkazy“, a že v návaznosti na nadepsané nedostatky v teorii přednesené v obžalobě nebylo přistoupeno k přerušení výkonu trestu, jak to soudu umožňuje § 282 odst. 3 Trestního řádu. Předmět jednání je vymezitelný poměrně jednoduše – existují důvody pochybovat, že původní rozhodnutí soudu je možno učinit i ve světle nových důkazů? Odpověď je prostá, nemůže. Předně padla původní teorie bulvárních médií o „doznání“ Petra Kramného v rámci odposlechů, že „mu to všechno vyšlo, i v tom Egyptě“, jak zaznělo, nebo spíše nezaznělo v rámci přehrání odposlechů. Jako pověstný poslední hřebík do rakve obžaloby působí výpovědi znalců, které lze stručně shrnout tak, že děj popsaný v obžalobě je prakticky neproveditelný, a pokud se tak skutečně mělo stát, nepochybně by zanechal na první pohled patrné stopy, které však nikdo nepředložil.Zvažte si sami, jak by se Vám líbilo, kdybyste byli odsouzeni za špatný účes, pohled či dojem, jaký jste zanechali při jednání, a bez jediného hmatatelného důkazu Vaší viny. Trestní justice má jako základ používat přezkoumatelné důkazy, nikoli tyto dojmy, a konečné rozhodnutí má být výsledkem hodnocení předložených záznamů, svědectví, listin a znaleckých závěrů, a nikoliv pocitů či domněnek.

Spolek Šalamoun


John Bok, čestný předseda

za výbor Spolku Šalamoun:

Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.
Mgr. Šimon Mach

1 Comment

  1. Zbyněk Šimůnek napsal:

    Rozbor shledávám jako pravdivou obžalobu soudobé české justice. Jde o zneužívání tzv. přiznané autority soudů. V 21. století opravdu odpuzující, nechutné, zločinné. Kdo by se ještě z médií divil, že lidé justici nevěří – zde má důkaz proč, a zač. Soudruzi, schvalovaní v nomenklatuře zavedli laťku – a té se čeští soudci a (někteří) znalci drží. Jen bych si dovolil ještě podotknout k zde výše popsanému:…“Trestní justice má jako základ používat přezkoumatelné důkazy, nikoli tyto dojmy, a konečné rozhodnutí má být výsledkem hodnocení předložených záznamů, svědectví, listin a znaleckých závěrů, a nikoliv pocitů či domněnek…“ NEJEN TRESTNÍ JUSTICE, ALE VŠECHNA. ZA TO JSOU PŘECI SOUDCI PLACENI, NIKOLIV PROTO ABY SE SAMI Z NAŠICH PENĚZ VYŽIVOVALI A VZÁJEMNĚ PAK PODPOROVALI ZLO.

Napsat komentář