Martin Van Fabián – odsouzený neslyšící

Motto:

Soudce ze své vlastní iniciativy musí zaručit spravedlivé řízení – Rozsudek ESLP ve věci Cuscani proti Spojenému království z 24. září 2002, č. 3277/96.

Při naplnění práva na spravedlivý proces, jak jej pojímá ESLP, není zásadní pouze to, jestli spravedlnosti bylo učiněno zadost, ale i jestli takové řízení nevyvolává pochybnosti.Rozsudek ESLP ve věci Hauschildt proti Dánsku ze dne 24. 5. 1989, č. 10486/83, odst. 57.

Případ Martina Van Fabiána

O případu Martina Van Fabiána pravidelně informujeme např. ZDE, či europoslanec Tomáš Zdechovský ZDE, Oběti české justice ZDE, a další zdroje ZDE.

Meritem argumentace Martina, obhájce, spolku Šalamoun a dalších subjektů je okolnost, že bylo porušeno jeho základní a nezadatelné právo na soudní ochranu, protože v žádném případě Martin nemohl porozumět průběhu řízení, protože je prostě zcela neslyšící. Svůj názor opíráme o odborná stanoviska ZDE, dále ZDE a ZDE.
A hlavně se opíráme i o Nález Ústavního soudu II. ÚS 482/21, kde se v bodě 42. doslovně uvádí:

„Situace, v níž se stěžovatel ocitl, kdy byl přítomen jednání o svém základním právu, ale nijak nerozuměl obsahu tohoto jednání, který mu nikdo netlumočil ani jinak nezprostředkoval, působí spíše, jako by se stal účastníkem kafkovského procesu, nikoli spravedlivého procesu v demokratickém právním státě. Blíží se to až situaci, kdy se s člověkem jedná jako s předmětem či objektem, nikoli jako se subjektem práv, což je ovšem v rozporu s lidskou důstojností chráněnou čl. 1 Listiny.“

Citace z lékařské zprávy Martina Van Fabiána

Spravedlnost po česku

I přes veškerou snahu Martina, obhájce, rodiny, spolku Šalamoun, poslanců, europoslanců, dalších spolků a dokonce přátel, jenž sepsali ve prospěch Martina petici, věc prošla všemi obecnými soudy, dále soudem Nejvyšším a dokonce soudem Ústavním. Ministryně nespravedlnosti Marie Benešová neshledala důvody pro podání stížnosti pro porušení zákona. Celé trestní řízení skončilo a Martin pravomocně a vykonatelně vykonává trest odnětí svobody v trvání 15,5 roku.

Obžaloba justičního systému

Připravil jsem pro Vás zahájení hlavního líčení, dle oficiálního zvukového záznamu pořízeného soudem.

Věnujte prosím 6 minut svého času poslechu originálního zvukového záznamu zahájení hlavního líčení s Martinem Van Fabiánem, a následně si společně s námi můžete odpovědět na 3 základní otázky:

1) Rozuměl a chápal Martin průběh hlavního líčení před soudem
?

2) Byl rovnocenným účastníkem soudního řízení?

3) Bylo zajištěno jeho právo na soudní a jinou ochranu?

Zahájení hlavního líčení

Je nutno zdůraznit, že se jedná o začátek hlavního líčení a že předseda senátu mluví k Martinovi. Sami slyšíte, jak komplikovaná komunikace to je.

Pro maximální objektivnost je nutno dále sdělit, že Martin seděl po levici z pohledu předsedy senátu. Svědci, znalci a další, vždy hovoří k soudu. Je zcela kategoricky vyloučeno, že existuje na světě osoba, která dokáže odezírat z profilu jiné osoby. (Sic!)
Analogicky si těžko lze představit, že je možno odezírat, když se např. čtou důkazy ze spisového materiálu.

Předseda senátu nikdy neučinil žádný úkon, např. zadáním znaleckého zkoumání, zda je Martin vůbec schopen vnímat a chápat průběh hlavního líčení. (Neučinil tak pro jistotu žádný soud.)

V dalších videích např. uslyšíte, že se Martin ptá svého obhájce, co tam ten svědek vlastně říká.

Bohyně spravedlnosti Themis doslova pláče

Základní a nezadatelné právo na spravedlivý proces vtělil soud do své hodnotící úvahy, která má zásadní vypovídací hodnotu a v rozsudku nad Martinem Van Fabiánem se dočtete:

Obžalovaný nic nenamítá, na nic se nedotazuje, a tudíž se vším souhlasí.

a dále

Soud má za to, že obžalovaný násilnou smrt poškozené připravoval, není však najisto postaveno, zda se o ní alespoň pokusil, protože mu spáchání trestného činu překazila tím, že zemřela přirozenou smrtí.“

Je čas na zásadní změnu.

Vítejte v právním státě.

1 Comment

    Napsat komentář