Jmenovací dekret předsedy KS v Brně – pochybnosti

Na základě tiskové zprávy Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) ze dne 12. října 2021 jmenoval prezident republiky Miloš Zeman na základě návrhu ministryně spravedlnosti, JUDr. Milana Čečotku, předsedu Krajského soudu v Brně. (Zdroj)

Dle totožné tiskové zprávy jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. (Zdroj)

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček pro Aktuálně.cz upřesnil, že jmenovací dekret Miloš Zeman podepsal ještě v Lánech před svou hospitalizací. (Zdroj)

JUDr. Milan Čečotka – zdroj ceska-justice.cz

V rozhovoru pro server Česká justice (Zdroj) nový předseda KS v Brně na přímou otázku sděluje: „Na můj výslovný dotaz vznesený po předání jmenovacího dekretu dne 12.10.2021 mě vedoucí Kanceláře prezidenta republiky ujistil, že pan prezident se s návrhem ministryně spravedlnosti na mé jmenování a s dokumentací k němu přiloženou seznámil právě v době pobytu v Lánech. Se jmenováním tam vyjádřil souhlas a kancléře pak pověřil předáním jmenovacího dekretu poté, co bude připojen Ústavou vyžadovaný souhlas předsedy vlády.“ (Zdroj


Tato informace je ale nepravdivá, protože spolek Šalamoun získal sdělení Úřadu vlády ČR, že předseda vlády tento jmenovací dekret podepsal již 5. října 2021. (Důkaz)

K předání jmenovacího dekretu došlo 12. října 2021, bez účasti prezidenta republiky. Jmenovací dekret předával vedoucí KPR Vratislav Mynář.

Vratislav Mynář – zdroj E15.cz

Dle Časopisu pro právní vědu a praxi (Zdroj) i dle názoru spolku Šalamoun by mělo konstitutivní rozhodnutí prezidenta republiky nést datum, kdy toto rozhodnutí podepsal, včetně data nabytí účinnosti. Jmenovací dekret prezidenta republiky však nese datum 12. října s nabytím účinnosti od 13. října, tedy rozhodně dny, kdy toto rozhodnutí prezident republiky, s ohledem na svůj zdravotní stav, podepsat nemohl. Zároveň dle otevřených zdrojů prezident republiky toto rozhodnutí podepsal za svého pobytu v Lánech, před 10. říjnem 2021.

Kdo a na základě jakého právního titulu, či pověření doplnil perem zcela jiné barvy datum podpisu na 12. října s účinností od 13. října, není vůbec zřejmé.

Podpis prezidenta na jmenovacím dekretu se skládá ze dvou částí. Vlastního podpisu „Miloš Zeman“ a předtištěného textu „Prezident republiky“. Na zařízeních s vyšší rozlišovací schopností je viditelné, že podpis „Miloš“ je podepsán jinou barvou pera než podpis „Zeman“. 

Spolek Šalamoun požádal dvě nezávislé autority pro ad hoc odborné vyjádření, které nezávisle na sobě konstatují, že podpis „Miloš“ při mnohonásobném zvětšení vykazuje zásadní rozdíly oproti podpisu „Zeman“. Z téhož odborného vyjádření vyplývá, že jméno „Miloš“ bylo k příjmení „Zeman“ doplněno. (Důkaz a Důkaz)

S ohledem na shora uvedené skutečnosti máme za to, že jmenovací dekret předsedy Krajského soudu v Brně, JUDr. Milana Čečotky, vzbuzuje oprávněné pochybnosti, zda byl učiněn lege artis

V rámci objektivity přikládáme výše zmiňovaný jmenovací dekret. Zde

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun:

John Bok, předseda spolku

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.,
místopředseda spolku

Václav Peričevič,
místopředseda spolku

Na vědomí: NCOZ

1 Comment

    Napsat komentář