Když je soudce chovatel psů, odborná veřejnost celého světa má doslova smůlu

Další dno české justice v podání předsedy senátu Jiřího Dufka.

JUDr. Jiří Dufek
JUDr. Jiří Dufek – předseda senátu – foto Idnes.cz

Metoda pachové identifikace (dále jen MPI)

Spolek Šalamoun se věnuje MPI řadu let. Podařilo se nám zajistit Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu VF20102015011 jehož součástí je Testování reliability psů Policie České republiky s jasným a kategorickým závěrem:

Na základě výše uvedených poznatků nezbývá než dojít k závěru, že spolehlivost výše uvedené metody je za stávajících podmínek nedostatečná a její využívání v průběhu trestního řízení nelze doporučit.

Závěr zprávy o testování reliability

Mezinárodní vědecká konference

I ve světle vědeckých závěrů o nepoužitelnosti MPI v České republice, jako důkazního prostředku a díky pomoci poslance Tomáše Vymazala uspořádal Spolek Šalamoun na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu dne 14. 11. 2019 mezinárodní vědeckou konferenci.

Cílem této odborné konference bylo nalézt odpověď na otázku, zda metoda pachové identifikace, prováděná na území České republiky, je při nedodržení principu double blind věrohodná, a v souladu se současným vědeckým poznáním.

Na konferenci vystoupili z odborné veřejnosti:

Odkazy jsou na ResearchGate – ResearchGate je profesionální síť pro vědce a výzkumníky. Více než 19 milionů členů z celého světa jej používá ke sdílení, objevování a diskusi o výzkumu. 

Ing. Ludvík Pinc, PhD.
Úvod do problematiky pachové identifikace osob
Adee Schoon, PhD.
Scent identification lineups – potential and pitfalls 
Prof. Tadeusz Jezierski, PhD. DSc.
Reliability of identification of persons by trained dogs on the base scent
Ing. Jaroslav Slabý
Aplikační praxe pachové identifikace v Policii České republiky
Prof. Ing. Luděk Bartoš, Dr.Sc.
Stopy koně, co „uměl počítat“, v metodologii pachových stop 
Doc. Ing. Helena Chaloupková, PhD.
Schopnosti psa vnímat lidské signály
Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Pohled chemika na metodu pachové identifikace

Závěr renomované odborné veřejnosti je zcela jednoznačný:

❗Metoda pachové identifikace, tak jak probíhala na území České republiky do 1. 4. 2018 je zcela nevěrohodná a byla v rozporu s aktuálním vědeckým poznáním.❗

Celý záznam vědecké odborné konference

Celý záznam konference o věrohodnosti MPI dne 14. 11.2019

Policie ČR: víme, že jsme to dělali špatně

Chci akcentovat, že na shora uvedené konferenci zazněl závěr zástupců Policie České republiky: „My víme, že jsme to dělali špatně.“ čas 3:27

Prof. Larry Myers

Prof. Larry Myers je celosvětově uznávaný vědec a odborník na čich a behaviorální biologii psů, emeritní profesor Auburn University v Alabamě, který je současně konzultantem policejních sborů v USA i respektovaným reprezentantem světové organizace, sdružující profesionální kynology využívající psy ke speciálním pachovým pracím (World Detector Dog Organization).

Již v roce 2002 (sic !!!) došel Larry Myers, jinak autor obrovského množství odborné literatury a impaktovaných článků a citací, k závěru:

„Psi chtějí odměny,“…. „a tak budou dávat falešná varování, aby je dostali. Psi lžou. Víme, že ano.

Spolek Šalamoun pana profesora oslovil s posouzením věrohodnosti metody pachové identifikace, tak jak byla prováděna na území České republiky 30 let podle tzv. předpisu pokynu ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 9/2009, kterým se stanoví postup policistů na úseku činnosti služební kynologie.
Na základě tohoto postupu jsou odsouzeni např. Martin Balhar, Jan Eliáš, Gilbert McCray, Martin Skalický a Miloš Zezula a možná desítky a možná stovky dalších.

Pan emeritní profesor ve své odpovědi pro Spolek Šalamoun uvádí:

I do not consider the described procedure to be reliable. Further, no competent scientist trained in behavioral experimental design would believe it to be reliable. For instance, see Lisa Lit’s 2011 paper on handler suspicion resulting in false alerts.

Popsaný postup nepovažuji za spolehlivý. Žádný kompetentní vědec vyškolený v behaviorálním chování psů by nevěřil, že je spolehlivý. Například, viz dokument Lisy Litové z roku 2011 o podezření na psovoda, což má za následek falešná upozornění.

Znalecký ústav zapsaný v odd. II.

V České republice existuje pouze jeden jediný znalecký ústav zapsaný v odd. II. znaleckých ústavů, které vede Ministerstvo spravedlnosti a je jediný v ČR, který může dle zákona, posuzovat zvlášť závažné případy, hodné vědeckého posouzení.

Tento znalecký ústav za účasti týmu nejlepších odborníků v ČR, vypracoval znalecký posudek na věrohodnost metody pachové identifikace, tak jak byla prováděna na území České republiky.
Závěr ústavního znaleckého posudku je jasný, srozumitelný a kategorický:

Tak jak byla MPI prováděna je zcela nevěrohodné a odporující vědeckému poznání.

Obnova řízení Skalický-Zezula

Ve světle všech těchto skutečností, a za plné podpory odborné veřejnosti doslova celého světa a závěrů znaleckého ústavu odd. II., si Martin Skalický a Miloš Zezula podali návrh na obnovu řízení ve své trestní věci, kde právě MPI je jediný důkaz.

Soudce chovatel psů

Předseda senátu Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín a bývalý předseda tohoto soudu JUDr. Jiří Dufek v hrubém rozporu s ustálenou judikaturou se vůbec neobtěžoval zástupce znaleckého ústavu a vědecké instituce k soudu předvolat, vyslechnout a sám zhodnotil odborné znalecké závěry, ač mu to vůbec nepřísluší. Níže přinášíme fragment ústního odůvodnění o zamítnutí obnovy řízení ve vztahu právě ke znaleckému ústavu a vědeckým kapacitám.

Vyjádření soudce Dufka k závěrům znaleckého posudku vědecké instituce

Důvěryhodnost a vážnost české justice

Za podobné výroky a závěry nelze soudce Dufka postihnout. Nelze ho postihnout ani za to, že sám na základě toho, že je chovatel psů, hodnotí odborné znalecké závěry znaleckého ústavu, ač k tomu není absolutně odborně nadán. Nelze jej ani postihnout, že uvádí naprosto nepravdivé závěry o nemožnosti prokázání ovlivnění psa psovodem, protože podobných vědeckých prací je ve světě mnoho. Nelze jej ani postihnout za to, že se svým naprosto laickým názorem stojí proti odborné veřejnosti celého světa osamocen, jako kůl v plotě. Nelze jej postihnout vůbec. Je totiž v rámci svého postavení soudce, bez ohledu na skutečnost, že učebnicově lže, naprosto nepostižitelný.


Dosáhl však naprostého dna vážnosti a důvěryhodnosti české justice.

Lze pouze jediné, a to s vysokou mírou pravděpodobnosti, hraničící s jistotou úspěšně pochybovat o způsobilosti JUDr. Jiřího Dufka k výkonu funkce soudce.

Závěrečné konstatování

Na shora avizované mezinárodní odborné konferenci zazněl z úst předního českého odborníka, autora stovek impaktovaných odborných článků po celém světě, Prof. Ing. Luďka Bartoše, Dr.Sc. legendární závěr:


Jak může někdo tak hloupý dělat soudce.

Vítejte v právním státě.1 Comment

    Napsat komentář