Mobilní telefon jako zbraň? – pokračování

Meritem tohoto příspěvku je video, které se objevilo ve veřejném prostoru a kde opakovaně příslušnice P ČR s hodností nadporučíka, opětovně považuje mobilní telefon jako potencionální zbraň a žádá o ukončení pořizování obrazového záznamu.

Spolek Šalamoun (dále jen SŠ) zaznamenal řadu podobných videí ve veřejném prostoru, kde příslušníci Policie ČR, či dokonce Městské policie brání pořizování obrazového záznamu.

S ohledem na stanovení mantinelů pro futuro, požádal v roce 2019 SŠ Ministerstvo vnitra – odbor bezpečností politiky a oddělení bezpečnostně právní (dále jen OBP) o výkladové stanovisko k takovému postupu příslušníků Policie ČR.

MV ČR – OBP zcela korektně poskytlo aktualizované stanovisko a jeho plné znění naleznete ZDE
Zcela stěžejní je závěr:

Stanovisko MV ČR – OBP

S ohledem na skutečnost, že shora uvedené video je zcela v rozporu s výkladovým stanoviskem MV ČR – OBZ, a zjevným excesem, SŠ v minulých dnes znovu požádal o sdělení MV ČR – OBZ, zda o tomto stanovisku byli skutečně informování všichni příslušníci P ČR, tak aby se zabránilo jejich protiprávnímu jednání a zjevným excesům.

Dne 25. 11. 2020 přišla odpověď, kterou v plném rozsahu naleznete opět ZDE

Sděleni MV ČR – OBP

Edukujte příslušníky Policie ČR

Z odpovědi je zřejmé, že se doposud nepodařilo se stanoviskem MV ČR – OBP ze dne 30. 9. 2019 seznámit všechny příslušníky P ČR.
Nezbývá žádný jiný prostředek, než pokud uvidíte, či zažijete podobný exces jako u nadporučice A.C., edukujte jí o stanovisku MV ČR s závěrem, že

Policista je v zásadě povinen strpět pořizování záznamů nebo fotografií při výkonu služby jinou osobou

Dobrou zprávou je, že se tato problematika zohlední v procesu vzdělávání nových policistů. (sic)

Obecná východiska dalšího postupu

Na častou argumentaci policistů, či strážníků městské policie“ Jménem zákona odložte mobilní telefon, jinak při neuposlechnutí výzvy, bude použito donucovacích prostředků“ je nutno znovu odkázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 As 313/2019 zde: ?https://1url.cz/nz4xO


„Nejvyšší správní soud předesílá, že pokud by úřední osoba opravdu učinila výzvu, kterou by bylo možné považovat za zjevný exces, neuposlechnutí této výzvy by pak nebylo možné kvalifikovat jako protiprávní jednání.“

Případ popisoval SŠ ZDE

Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1559/20

❗Donucovací prostředky nesmí v žádném případě sloužit jako odplata či trest za neuposlechnutí výzvy policisty (viz shora odkazovaný nález sp. zn. I. ÚS 860/15, bod 69), stejně jako příslušníka vězeňské služby.❗

Z judikatury ESLP obdobně vyplývá, že použití síly vůči osobě bude v souladu s čl. 3 Úmluvy, pouze je-li nezbytné s ohledem na chování této osoby. ESLP ve své judikatuře například shledal, že i „pouhá“ jedna facka vůči zajištěné osobě je ponižujícím zacházením, byť by k ní policista byl vyprovokován neuctivým chováním této osoby, která však nebyla fyzicky agresivní a nepředstavovala nebezpečí pro jiné osoby. Celý nález zde:
https://www.usoud.cz/…/2020/IV._US_1559_20_an.pdf…

Závěr

Nahrávejte, nahrávejte a nahrávejte.

Je nutno konstatovat, že pořízený obrazový záznam té, či oné situace, je často jediný důkazní prostředek o celé události, kterým můžete věrohodně doložit své tvrzení.

Případy zjevných excesů:

ZDE a ZDE a ZDE a ZDE
či naprosto neadekvátní zásah Městské policie hl.m. Prahy kvůli špatnému parkování (sic!)
Napsat komentář