Žádost o milost

Chci požádat o milost

Udělení milosti je pravomoc prezidenta, který může navrhnout, aby se trestní řízení nezahajovalo, nebo může již běžící řízení zastavit. Dále může odpustit nebo zmírnit trest nebo odsouzení zahladit. O udělení milosti rozhoduje prezident republiky výhradně na základě své úvahy. Ministerstvo spravedlnosti je pověřeno shromažďováním žádostí o milost a podkladů k nim a jejich předběžným vyhodnocením.

Jaké podmínky pro možnost udělení milosti prezident republiky vyhlásil?

Prezident republiky Miloš Zeman svým rozhodnutím určil, že mu k posouzení mají být Ministerstvem spravedlnosti předávány žádosti o milost pouze v případech, kdy žadatel trpí závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život.

Kdo může žádost podat?

Žádost o milost může podat kdokoliv ve svůj prospěch i ve prospěch jiné osoby.

Komu žádost podat?

Žádost podejte na ústavněprávní oddělení Ministerstva spravedlnosti.

Jak žádost podat?

Žádost o milost musí mít písemnou podobu. Žádost podejte:

  • do datové schránky ministerstva, ID kq4aawz
  • poštou na adresu: Ministerstvo spravedlnosti, Oddělení ústavněprávní, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
  • osobně na podatelnu ministerstva v úředních hodinách
  • e-mailem na adresu posta@msp.justice.cz.

Co má žádost obsahovat?

Žádost o milost je vhodné podat pomocí formuláře připraveného Ministerstvem spravedlnosti, který obsahuje veškeré údaje, které jsou pro její posouzení zásadní. Žádost o milost je možné podat i bez využití tohoto formuláře, avšak je vhodné uvést následující: 

  • jméno, příjmení, bydliště a případně e-mailový kontakt na žadatele
  • jméno a příjmení osoby, ve prospěch které žádáte o milost, dále její datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště a státní občanství
  • označení orgánu, který ve věci rozhodoval (soud, státní zastupitelství, policie), spisovou značku řízení
  • informace, jestli je osoba, pro kterou je žádáno o milost, ve výkonu trestu, nebo ve vazbě, s uvedením místa výkonu trestu odnětí svobody, jeho začátku a plánovaného konce, a rovněž lhůty pro podmíněné propuštění
  • důvody podání žádosti o milost
  • případně kopie dokumentů, které mohou podpořit Vaši žádost (zejména výpis z rejstříku trestů, zdravotní dokumentaci, záruky dalších osob, potvrzení o příslibu zaměstnání, nájemní smlouvy a podobně).

Platí se za podání žádosti?

Za podání žádosti nic neplatíte.

Co může Ministerstvo spravedlnosti udělat?

Ministerstvo spravedlnosti na základě žádosti o milost posoudí veškeré okolnosti daného případu. Může si vyžádat vyjádření ošetřujícího lékaře, zda osoba, pro kterou je milost žádána, trpí závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život.

Pokud ministerstvo zjistí, že žádost o milost splňuje podmínku stanovenou prezidentem republiky, postoupí věc Kanceláři prezidenta republiky k rozhodnutí. V opačném případě ministr spravedlnosti žádosti o milost zamítne.

Co ministerstvo spravedlnosti udělat nemůže?

Ministerstvo spravedlnosti nerozhoduje o samotném udělení milosti. Nemůže ani při posuzování žádosti o milost přihlížet k jinému kritériu, než je zdravotní stav osoby, pro kterou je o milost žádáno.

Zdroj: MSp.

Diplomová práce na téma :
Ústavní institut milosti a amnestie

John Bok – předseda Spolku Šalamoun

Napsat komentář