Rozhovor s JUDr. Renatou Veseckou na téma ods. Petra Kramného

 JUDr. Renata Vesecká valnou většinu kariéry byla státní zástupkyní a letech 2005-2011 byla Nejvyšší státní zástupkyní. Od roku 2011 je advokátkou.

Pro spolek Šalamoun je JUDr. Renata Vesecká, nepochybně za svou bohatou profesní kariéru státní zástupkyně, všech stupňů, velkou autoritou.Vážená paní doktorko,
dovolte mi pak obecných dotazů v souvislosti s trestní věci ods.Petra Kramného.

renata-vesecka-foto

1. Změnil se nějak váš pohled na fungování justice poté, co jste přešla z pozice státní zástupkyně do pozice obhájkyně?

Změnil, protože mám daleko širší možnost se přímo setkat s prací a chováním jak policistů, tak státních zástupců v konkrétních kauzách. Na to se ještě prohloubil můj názor, že státní zástupci a soudci by měli mít praxi i v odlišných „ justičních“ povoláních, např. v advokacii, a mezi těmito profesemi by měla být prostupnost.

2. Byl váš pohled na trestní řízení deformován Vaším dlouhodobým postavením státní zástupkyně? Je rozdílný pohled na trestní řízení z pozice advokátky oproti pohledu státní zástupkyně? Jak hodnotíte tzv. z druhého břehu práci veřejných žalobců?

Můj pohled myslím nebyl a ani není deformován, spíše se změnilo nazírání na trestní právo a jeho aplikaci. Do vedoucích pozic na státním zastupitelství se dostali lidé, kteří, alespoň jak se mi to jeví, mají potřebu ukázat za každou cenu, že je třeba provést přes trestní řízení vše, co neodpovídá standardu. Bez ohledu na reálný výsledek, bez ohledu na puntičkářsky dodržený zákon. Někdy se zdá, že vzniká stát ve státě.

3. I když nepředpokládám, že víte o trestní věci pana Kramného více, než referovala média, jak důležité je z Vašeho hlediska ohledání místa činu, kde mělo dojít ke spáchání dvojnásobné vraždy elektrickým proudem?

Ohledání místa činu je veledůležitý úkon trestního řízení při jakékoli právní kvalifikaci, zvlášť pak vraždy samozřejmě, protože tento úkon vždy skýtá velkou část důkazů dále užitých v rámci trestního řízení.

4. Jak pohlížíte na stav, kdy bylo sice rozsudky rozhodnuto, že k činu došlo, přesto, že nebyl prokázán způsob, jak byl čin spáchán – v neznámou dobu, neznámým mechanismem

Jestliže není znám mechanismus, pak nemůže být ani úspěšně posouzeno zavinění jakožto podstatná součást jednání pachatele. Těžko si lze představit objektivní rozsudek za předpokladu dodržení všech základních zásad, pokud žádný z důkazů neobjasní způsob, jak byl následek spáchán.

5. Při veřejným žalobcem stanoveným mechanismem usmrcení dvou osob v hotelovém pokoji jednopolově či dvoupolově , kam neměla česká policie přístup, bylo podle Vás na místě přistoupit k vyšetřovacímu pokusu?

Vyšetřovací pokus může být proveden tehdy, pokud známe všechny rozhodné skutečnosti tak, abychom byli schopni relevantního ověření podmínek nějakého závěru. Pak lze se závěry znaleckého posudku i dále pracovat jako s důkazem. Jinak může sloužit toliko ke stanovení a event. ověřování vyšetřovacích verzí s tím, že je potvrzeno, že děj se tak mohl stát, nikoliv že se tak stal.

6. Kolikrát jste ve Vaší kariéře dozorovala případ usmrcení manželky a nezletilé dcery ? A kolikrát úmyslné smrcení elektrickým proudem? Jaký je Váš názor na hypotézu o rozšířené sebevraždě? Setkala jste se s tím někdy?

Nikdy jsem takový případ nedozorovala. Nejčastější případy rodinných neshod a problémů bývají vraždy (jejich pokusy) a sebevraždy. Jistě lze i pracovat s verzí rozšířené sebevraždy, zpravidla však nikoliv ve vztahu rodič a malé děti.

7. Podělte se s námi o svůj názor na jak se díváte na to, že český policejní orgán nebyl na místě činu, stejně jako znalec z oboru elektro, a přesto vyhotovil znalecký posudek, aniž si prověřil parametry elektrosítě v Egyptském hotelu? Jak vnímáte zásadu rovnosti stran v soudní síni? Jsou podle Vás trestní procesy skutečně fair?

Velmi těžko se odpovídá bez znalosti věci. V trestním procesu a speciálně v odsuzujícím rozsudku by však nikdy nemělo zaznít, že sice přesně nevíme, jak došlo k následku, avšak s největší pravděpodobností takto….. Za závažné ovšem považuji také spekulace, které poukazují na údajnou manipulaci se snímky vzorků tkání srdcí zemřelých žen. Takový důkaz může rovněž klíčový pro určení nejen způsobu, ale také doby smrti. Tam, kde se rozhoduje o letech života, je třeba absolutně ctít zákon. V době mého studia platilo, že deset vinných na svobodě je daleko horší než jeden nevinně odsouzený. Dnes se mi zdá, že je trend zcela opačný.

8.Jak vnímáte nový trend , a to stíhání soudních znalců za vypracované posudky, jejichž závěry nezapadají do obrazu obžaloby?

Pravdou je, že kvalita posudků se velice různí. Trestný čin ohledně nepravdivého znaleckého posudku je v trestním zákoníku již od 60. let. Je důležité vždy posuzovat otázku zavinění (úmysl vs. nedbalost). Někdy prohlášení státních zástupců ohledně postihu znalců v konkrétních kauzách připomíná odvetné a zastrašovací akce. Je to nastolený trend, který se možná leckomu líbí, avšak pouze do té doby, než se začne týkat jeho samotného.

9. Je podle Vašeho názoru etické, aby dozorový státní zástupce poskytoval právní rady přednostovi ústavu soudního lékařství k tomu, zda lze povolit znalcům přibraným obhajobou nové zkoumání nekroptického materiálu, kdy souhlas již byl dán soudem? Nutno říct, že dozorový státní zástupce skutečně právní poskytl a odpověď byla sepsána na hlavičkovém papíru Krajského státního zastupitelství. Jedná se o kárné provinění, zneužití pravomoci či pouhé vyslovení soukromého názoru?

Zcela jistě se nejedná o soukromý názor, ani o jeho pouhé vyslovení. Ingeruje se tímto do postupu soudu. O jak závažné si nedovolím bez podrobných informací hodnotit.

10.V posuzované věci Petra Kramného proběhla pitva na území Egypta, na území ČR repitva a bylo vypracováno množství soudnělékařských posudků , kteří byly všichni jako znalci vyslechnuti, vyjma egyptského patologa, ačkoliv obhájkyně opakovaně jeho výslech navrhovala. Je podle Vás takový postup obecných soudů způsobilý zasáhnout do práva na obhajobu a spravedlivý proces?

Rozhodně je tento znalec důležitou osobou a posouzení důvodů jeho nevyslechutí jistě se spravedlivým procesem souvisí.

1 Comment

    Napsat komentář