Kauza Kramný: ve skartaci histologických preparátů neshledávám podezření ze spáchání trestného činu

Dne 8. 12. 2022 vyzval Spolek Šalamoun krajského státního zástupce v Ostravě k rezignaci, a to s ohledem na skutečnosti, který vyplývají z řízení o obnově řízení vedené Krajský soud v Ostravě v trestní věci Petra Kramného.

Dne 9. 1. 2023 na základě této výzvy reaguje SZ Legerský vyrozuměním, ve kterém mj. uvádí:

Z listin založených v trestním spise plyne, že veškerý histologický materiál odebraný při všech pitvách prováděných na Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava v roce 2013 byl skartován dne 22. 3. 2018 podle tamních standardů, přičemž i v řadě předchozích let byl takový materiál skartován vždy v pětiletých intervalech. Ve skartaci histologických preparátů poškozených tak neshledávám podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu.

Jak to bylo ve skutečnosti

Dne 13. 1. 2023 reaguje Spolek Šalamoun na vyrozumění SZ Legerského a konstatuje:

Je nutno doživotně vyvrátit Vaše zcela nepravdivé a lživé tvrzení, že histologický materiál a naprosto stěžejní důkaz v této trestní věci byl skartován podle standardů Fakultní nemocnice Ostrava dne 22. 3. 2018.

Jak doufám víte, repitva Moniky a Klárky Kramných v ÚSL Ostrava proběhla dne 9. 8. 2013 a je zaznamenána v protokolech 645-13, kdy byl také odebrán histologický materiál. Jen pro přesnost je nutno uvést, že je zcela zásadní otázkou, zda odebrané vzorky dle pitevního protokolu 645/13 jsou Moniky Kramné, či Kláry Kramné, protože oba pitevní protokoly mají stejné pořadové číslo! Z daného vyplývá, že údajná pětiletá lhůta vypršela až dne 9. 8. 2018, což je však ve světle všech skutečností naprostá marginálnost.

Zcela zásadní je sdělení tehdejšího ředitele Fakultní Nemocnice Ostrava, MUDr. Svatopluka Němečka ze dne 20. 2. 2017 (sic!), a které je samozřejmě součástí spisového materiálu ods. Petra Kramného, že FNO Ostrava není vlastníkem ani správcem histologických preparátů Moniky a Kláry Kramné a nemá právo s nimi jakkoliv disponovat.

Dále za zcela zásadní považujeme stav, který je samozřejmě součástí spisového materiálu, kdy ze strany obhajoby a stran, které se o případ zajímaly, proběhlo několik žádostí o zabezpečení histologických vzorků k případu, aby mohlo dojít k jejich dalšímu zkoumání jinými znalci a experty. 

21. února 2017spolek na podporu nezávislé justice v ČR – Šalamoun
Znovu silně akcentujeme naši obavu o zničení či zašantročení nekroptického materiálu, protože shora uvedený postup je postup, se kterým se nikdo nikdy nesetkal, nemá oporu v platné právní úpravě a velmi silně nás vede k přesvědčení, že má zabránit tomu, aby v případě nových znaleckých zkoumání nekroptického materiálu vyšla najevo objektivní pravda, která však s účinkem elektrického proudu na Moniku a Kláru Kramných nebude mít vůbec nic společného. Zdroj

27. dubna 2017poslankyně Parlamentu ČR – Mgr. Jana Černochová
Domnívám se, že aktivita MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. nepochybně vyvolává obavu o další osud důkazního materiálu a může dokonce signalizovat snahu o jeho zničení. Zdroj: Interpelace na ministra spravedlnosti (+ odpověď ministra)

Znovu silně akcentujeme naši obavu o zničení či zašantročení nekroptického materiálu, protože shora uvedený postup je postup, se kterým se nikdo nikdy nesetkal, nemá oporu v platné právní úpravě a velmi silně nás vede k přesvědčení, že má zabránit tomu, aby v případě nových znaleckých zkoumání nekroptického materiálu vyšla najevo objektivní pravda, která však s účinkem elektrického proudu na Moniku a Kláru Kramných nebude mít vůbec nic společného. Zdroj

1. června 2017 – právní zástupkyně matky P. Kramného, JUDr. Jana Barvíková
Žádá Vrchní soud v Olomouci, aby činil veškerá opatření k tomu, aby histologické preparáty byly pečlivě zajištěny tak, aby nedošlo k jejich zničení nebo dokonce ztrátě či jiné další nežádoucí manipulaci, a to pro případ dalšího přezkoumání. Zdroje: Rozsudek Vrchní soudu v Olomouci – V. Čapka (1. června 2016) (str. 81, druhý
odstavec)

11. listopadu 2017 právní zástupkyně Petra Kramného, JUDr. Jana Rejžková
Obhájkyně Petra Kramného, JUDr. Jana Rejžková žádá Nejvyšší soud České republiky, aby nekroptický materiál byl uložen na jiném pracovišti než je právě ÚSL Ostrava z důvodu jeho zabezpečení před ztrátou nebo zničením.

Je zcela nepochybně doloženo, že obava o zničení nekroptického materiálu probíhala zcela kontinuálně ještě v řízení před soudy.

Není nám raději známa Vaše případná vazba na přednostu ústavu soudního lékařství, nejpilnějšího znalce v odvětví soudního lékařství v ČR (zdroj), MUDr. Igora Dvořáčka, ale zcela automaticky převzít jeho argumentaci, že histologický materiál v kauze Kramný byl skartován podle standardů Fakultní nemocnice Ostrava, je Vaším naprosto fatálním selháním. Interní příručka, kterou jste, tak jak u Vás bývá zvykem nikdy nečetl, která upravuje nakládání s odpady ve FNO Ostrava a dle které byl tento histologický materiál zničen s názvem SOP-ÚNTP-11, totiž nakládání s histologickým materiálem vůbec neupravuje a už vůbec nezmiňuje Vámi uváděnou pětiletou lhůtu, která navíc ještě ani neuběhla. Již sama skutečnost, že příručku vypracoval referent pro ekologii, ředitel pro ošetřovatelskou péči a ředitel pro techniku a provoz má zcela zásadní vypovídací hodnotu. Znovu akcentujeme vyjádření tehdejšího ředitele Fakultní Nemocnice Ostrava, MUDr. Svatopluka Němečka ze dne 20. 2. 2017 (sic!), a které je samozřejmě součástí spisového materiálu ods. Petra Kramného, že FNO Ostrava není vlastníkem ani správcem histologických preparátů Moniky a Kláry Kramné a nemá právo s nimi jakkoliv disponovat.

Naopak je nám známa Vaše odpověď přednostovi MUDr. Igoru Dvořáčkovi, ze dne 19. 9. 2016 pod č.j. 3 KZV 7/2014, tedy v pravomocně skončené trestní věci, kdy jste se ingeroval do této pravomocně skončené věci, a na základě které bránil MUDr. Igor Dvořáček poskytnutí histologických materiálů znalcům obhajoby, za účelem vypracování znaleckého posudku, a to způsobem zcela nevídaným, kdy na základě právě Vaší argumentace odmítal bez právního důvodu přístup k nekroptickému materiálu. Tento Váš postup a „právní“ výklad, po pravomocném skončení věci, dle našeho názoru jednoznačně prokazuje Váš poměr k věci a je zcela neakceptovatelný.

Vašim, dle našeho názoru zcela nezákonným aktivitám, učinil až přítrž tehdejší ministr spravedlnosti, který na písemnou odpověď na interpelaci Mgr. Jany Černochové ze dne 25. 4. 2017 pod čj. MSP-13/2017-OJD-ORG-2 mj. uvádí:


Obecně však nespatřuji žádný právní důvod, který by měl přístupu znalce obhajoby k nekroptickému materiálu bránit. Pokud by ÚSL FN v Ostravě nerespektoval výzvu soudu k vydání materiálu ke zkoumání, přicházelo by v úvahu donucení ve formě pořádkové pokuty ve smyslu § 66 trestního řádu.“

Váš „právní“ výklad a postup v pravomocně skončené trestní věci ods. Petra Kramného v těsné spolupráci s MUDr. Igorem Dvořáčkem měl cíl jediný, zabránit dalším renomovaným znalcům v přezkumu nekroptického materiálu jako naprosto stěžejního důkazu, bránění spravedlnosti a to i za cenu jeho zničení.

Je tedy zcela zřejmé nejen Vám, ale i MUDr. Igoru Dvořáčkovi, že jsou osloveni znalci, kteří chtějí nekroptický materiál přezkoumat, a to za účelem vypracování znaleckého posudku v trestní věci odsouzeného Petra Kramného.

Nepochybně je Vám též známo, že vypracování znaleckého posudku vyplývající z inkriminovaného nekroptického materiálu Moniky a Klárky Kramných, se domáhali znalci MUDr. Fargaš a MUDr. Matlach, a to ve své trestní věci.

Nastává naprosto bezprecedentní stav, že v rámci své znalecké činnosti odebrali znalci MUDr. Smatanová a MUDr. Dokoupil při repitvě dne 9. 8. 2013 histologické preparáty Moniky a Kláry Kramných, které však bez jakékoliv legitimity a bez jakéhokoliv oprávnění zničil údajně dne 22. 3. 2018 (dle našich pramenů daleko dříve) MUDr. Igor Dvořáček, patrně za Vašeho dozoru, a to s argumentací o nedostatku místa, či vyhlášce o odpadech SOP-ÚNTP-11, která se však o podobném postupu vůbec nezmiňuje. A zajímavé je, že se zrovna jedná o období před příjezdem zahraničních expertů, kteří též požadovali přezkum nekroptického materiálu v kauze Petra Kramného.

S ohledem na shora uvedené máme jednoznačně za to, že jste zcela fatálně a existuje i důvodné podezření, že jste zcela úmyslně selhal a učebnicovým příkladem porušil ust. § 24 odst. 2 zák. č. 283/1993 Sb. a je dle našeho názoru zcela nemyslitelné, abyste i nadále vykonával funkci státního zástupce, protože dle našeho názoru, shora uvedený postup ohrožuje základní atributy právního státu.

Napsat komentář