Novela trestního řádu

Per aspera ad astra – má to smysl

ℹ Obnova řízení v roce 2021? – konečně zásadní změna a velká šance pro některé odsouzené na spravedlivý proces.

Bez sebemenšího zájmu a informací v médiích na 79 schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prošel ve 3 čtení vládní návrh, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., který znáte pod názvem trestní řád.

Ač se jedná o řadu změn, vyjmu pouze jednu, která se týká obnovy řízení.

?Spolek Šalamoun řadu dlouhých let, zákonodárcům, ministrům, legislativní radě vlády, atd. vysvětloval a apeloval, že České republika je poslední země v Evropě, možná i v civilizovaném světě, kde o obnově řízení rozhoduje soudce-senát, který věc posuzoval v původním řízení.

Spolek Šalamoun i legislativně inicioval tzv. slovenskou variantu § 397 odst. 2 trestného poriadku Slovenské republiky ve znění:

O návrhu na povolenie obnovy konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím súdu, rozhoduje iný samosudca alebo iný senát súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

Konečně se podařilo.

Na 79 schůzi PSP prošel jednohlasně pozměňovací návrh prof. Heleny Válkové (důkaz stenozáznam), kterým se doplňuje odst. (4) ve znění:

?(4) Z rozhodování o návrhu na povolení obnovy řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, který ve věci rozhodoval v původním řízení.“.

Tento zásadní odstavec mění dosud zažitou praxi, kde o obnově řízení rozhodoval soudce-senát, který věc posuzoval v původním řízení.

Tato změna TrŘ dává odsouzeným, kteří si podají podnět k obnově řízení právo, že jejich podnět bude posuzovat, zcela jiný soudce-senát, což je zcela zásadní změna.

S ohledem na skutečnost, že novela TrŘ není nikterak kontroverzní, nikterak zajímavá, je velká šance, že novelu posvětí i Senát a podepíše prezident republiky.

Je nutné zmínit zásadní:

T
ento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 49, 50 a 73 až 75, která nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

T
akže k plnému pochopení, legislativní proces Senát – prezident – vyhlášení, při optimální konstelaci cca 2 měsíce + 6 měsíců přechodné ustanovení, takže v horizontu cca 8 měsíců, při optimální konstelaci může novela TrŘ vejít v platnost.

S
polek Šalamoun monitoruje řadu obnov řízení a to nejen případ Petra Kramného, ale i kauza Skalický – Zezula, případ paní P., případ Matěje Buchela a řady dalších.

U
čebnicový příklad je právě obnova řízení v kauze Petra Kramného, kterou posuzuje samozřejmě komunistická soudkyně Gilová se senátem, který vynesl v kauze Kramný odsuzující rozsudek. V mezidobí vyšlo najevo k jak závažným pochybením a rozporům v původním řízení došlo, dnes je ve věci vyhotoveno celkem 9 znaleckých posudků, či odborných vyjádření z nichž 7 vraždu elektrickým proudem vylučují. Mezi napadené posudky patří i revizní znalecký posudek doc. Vorla a kol.

O
bjektivnost, nezávislost a poměr k projednávané věci se u komunistické soudkyně Gilové projevil právě tím, že napadený znalecký posudek doc. Vorla nechá přezkoumat totožným doc. Vorlem. Což je učebnicový příklad libovůle, ve snaze ututlat fatální vady původního řízení.

P
rávě uváděná novela TrŘ bude mít zásadní vliv na to, že věc Kramného by posuzoval jiný soudce a senát, což může vést k tomu, že při elementární snaze dobrat se spravedlnosti a spravedlivého procesu může jiný senát oslovit jiné odborné autority, které následně dospějí k závěru, že se žádná vražda elektrickým proudem dne 30.7.2013 na pokoji 6343 v egyptské Hurgádě nestala a ani stát nemohla.

V
 případě Petra Kramného se zpětvzetí podnětu k obnově řízení ( soud za 2,5 roku ve věci ještě nerozhodoval) přímo nabízí a po účinnosti novely TrŘ podat podnět k obnově řízení znovu s garancí, že věc již nebude posuzovat komunistická soudkyně Gilová a její senát, ale zcela jiné obsazení.

Tak zásadní je to změna.

Trvalo to sice řadu let, ale nakonec se podařilo a děkujeme všem za podporu.

2 komentáře

  1. jarda Heimlich napsal:

    KOnečně jste to zvládli, sleduji kauzu Kramný již od počátku (ale to jistě víte)… a jsem opravdu zvědavý jak se k tomuto bezpráví postaví jiný soudce…. !!
    Blahopřeji k dílčímu úspěchu
    S pozdravem

    Heimlich J.

Napsat komentář