Dopis poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Spolek Šalamoun odeslal dnes 16. 11. 2020 otevřený dopis všem poslancům a poslankyním PSP ČR v souvislosti s Amicus curie brief Ústavnímu soudu ČR ve věci metody pachové identifikace a její důvěryhodnosti, jako důkazu v trestním řízení.

ŠALAMOUN

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR

111 21 Praha 1, P. O. Box 383

IČ 63837714

Registrace pod sp. zn. L 6401 u Městského soudu v Praze

www.spoleksalamoun.com

ID datové schránky: g4kvibk

Motto: „ Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“ — Tomáš Garrigue Masaryk

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ – Ústava České republiky

V Praze dne 16. listopadu 2020

Vážený pane poslanče,

Dne 3. 11. 2020 odeslal Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun (dále také „spolek Šalamoun“) jako Amicus curiae brief (přítel soudu) Ústavnímu soudu České republiky své poznatky nejen v trestní věci odsouzených Martina Skalického a Miloše Zezuly, ale zejména podnět k zamyšlení k problematice pachových stop, jako stěžejního důkazu v trestních řízeních vedených v

České republice.

Spolek Šalamoun, po dobu výkonu Vaší nynější poslanecké funkce, investigativně, ač s velkou řadou obstrukcí ze strany příslušných úřadů, získal věcné a odborné materiály a tím i argumenty, že tak jak byla a je prováděna a využívaná v České republice tzv. metoda pachové identifikace v řadě trestních řízení, coby stěžejní a mnohdy jediný důkaz odsuzujících rozsudků, bylo a je nejen v rozporu s vědeckým poznáním široké odborné veřejnost, jak tuzemské tak i světové, ale zejména způsobem neodpovídající exaktním poznatkům současné vědy.

Chápeme, že této ryze odborné problematice nemusíte rozumět, nicméně jsme připraveni Vám poskytnout veškeré, ryze věcné a odborné, a tudíž ověřitelné informace a odkazy na danou problematiku. Naleznete je zde, nebo v příloze.


Nežádáme a opravdu neusilujeme o zásah do nezávislosti soudní moci, jen si Vás dovolujeme informovat o zásadní a tristní problematice metody pachové identifikace, jako stěžejního důkazu v trestním řízení.


Chápeme, že ve volebním roce 2021 nebude mnoho času uplatňovat obranu práv občanů, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a jejichž jména jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, tj. občanů České republiky, kteří na základě stěžejního „důkazu“ pachové stopy tj. dle metody pachové identifikace, byli odsouzeni k mnohaletému odnětí svobody, aniž by bylo možné jakýmkoli způsobem ověřit či potvrdit, že se pes „nedopustil“ chyby., tj. aby bez jakéhokoli pochybnosti a na základě exaktního a nikoli živočišného faktoru bylo možno na sto procent konstatovat, že pachatelem je psem „označená“ osoba.

Chceme Vás touto cestou nejen informovat o fatálních vadách celé metody pachové identifikace, ale i nabídnout, pokud by chtěl někdo z Vás naplnit svůj poslanecký slib,


Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

žejsme připraveni a ochotni Vám poskytnout maximální odbornou a nezištnou součinnost.

S pozdravem jménem spolku Šalamoun

John Bok, předseda spolku

JUDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.,

místopředseda spolku

Václav Peričevič,

místopředseda spolku

Napsat komentář